We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

Ceisteanna Coitianta

Is féidir le haon scoláire an Cód CM003 a úsáid. Is Cód breise é an Cód CM004 do scoláirí atá ina gcónaí sa Ghaeltacht. Coinneofar thart ar 10% d’áiteanna ar an mBaitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge d’iarratasóirí Gaeltachta a shásaíonn na híosriachtanais iontrála.

Beidh. Déanfar na Socrúcháin Scoile ar fad, ina measc an Socrúchán Scoile don Oideachas Speisialta, i scoileanna ina bhfuil an Ghaeilge mar an meán teagaisc. Ar na Socrúcháin Scoile sin, múinfear Béarla trí mheán an Bhéarla. Ní cheadófar aon Socrúchán Scoile a dhéanamh i scoileanna ina bhfuil an Béarla mar an meán teagaisc.

Tabharfar ach amháin na modúil “English” agus “The Teaching of English”.

Beidh idir 25 agus 35 áit ar fáil ar an gcéim. Beidh an leibhéal pointí ag brath ar éileamh. Ní féidir tagairt don leibhéal pointí a bhí ann san am atá caite mar is í 2019/2020 an chéad bhliain den chéim. An t-íosleibhéal pointí don Bachelor in Education (through the medium of English) sa bhliain 2017 ná 451 (rogha randamach). D’fhéadfadh an leibhéal pointí don Bhaitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge a bheith níos airde nó níos ísle ná sin.

Ní gá ach meastar go mbeidh an-spéis ag scoileanna Gaeltachta agus ag scoileanna Lán-Ghaeilge céimithe a fhostú a bhfuil a n-oideachas múinteoirí déanta acu trí mheán na Gaeilge.

Oireann an Baitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge go speisialta do mhic léinn ar mian leo múineadh trí mheán na Gaeilge ach beidh céimithe ón gcéim i dteideal cur isteach ar phoist i scoileanna ina bhfuil an Béarla mar an meán teagaisc chomh maith.

Is gá. Tabhair faoi deara go mbeidh H3 (70%) ar a laghad ag teastáil uait sa Ghaeilge murab ionann is H4 (60%) don Bachelor in Education (through the medium of English). Tabhair faoi deara chomh maith go bhfuil Leibhéal B1 (Meánleibhéal) sa TEG (Teastas Eorpach na Gaeilge) mar íosriachtanas iontrála agus go mbeidh Leibhéal C1 (Ardleibhéal) le baint amach roimh dheireadh na céime.

Beidh deis eile agat na Scrúduithe TEG Leibhéal B1 a dhéanamh ar 11 Bealtaine, 2019 in Ollscoil Mhá Nuad.

Tá. Maidir le pointí CAO don Bhaitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge amháin, beidh 40 pointe sa bhreis ag dul do gach scoláire a fhaigheann Pas (50% nó níos airde) i Scrúduithe TEG Leibhéal B1. Ní bheidh níos mó ná 40 pointe ag dul d’aon scoláire a fhaigheann marc níos airde ná 50% ná grád TEG níos airde ná Leibhéal B1.

Nuair a bheidh do chuid torthaí do na Scrúduithe TEG Leibhéal B1 á gcur amach chugat, cuirfear iad freisin chuig Oifig an Chláraitheora in Institiúid Oideachais Marino (tugann tú cead do TEG é sin a dhéanamh nuair a chuireann tú tic sa bhosca cuí ar d’fhoirm iarratais TEG).

(a)    An gcaithfidh mé na Scrúduithe TEG Leibhéal B1 a dhéanamh arís ar 23 Feabhra, 2019?

Ní chaithfidh.

(b)   Conas a gheobhaidh Institiúid Oideachais Marino torthaí mo Scrúduithe TEG sa chás sin?

Beidh Oifig an Chláraitheora in Institiúid Oideachais Marino i dteagmháil leat in Aibreán/Bealtaine/Meitheamh 2019 ag iarraidh ort cóip de do theastas TEG (cruachóip, nó cóip scanta, ní an bhunchóip - ní chuirfear bunchóipeanna ar ais) a chur chuig Oifig an Chláraitheora in Institiúid Oideachais Marino ionas gur féidir le hOifig an Chláraitheora in Institiúid Oideachais Marino do chuid torthaí TEG a fhíorú le hOifig TEG.