Our website uses cookies to offer you a better browsing experience, analyse site traffic, personalise content, and serve targeted advertisements. Please visit our Cookie Policy page for more information about cookies and how we use them

Seolann an tAire Bruton Céim nua trí trí Mheán na Gaeilge do Bhunmhúinteoirí

Leanann an Rialtas ag deimhniú go sásaíonn an soláthar múinteoirí an t-éileamh atá ann

13/09/18

Sheol an tAire Oideachais agus Scileanna, Richard Bruton, T.D., Baitsiléir san Oideachas trí Mheán na Gaeilge don bhunmhúinteoireacht inniu in Institiúid Oideachais Marino mar chuid dá mhórphlean chun dul i ngleic le saincheisteanna maidir le soláthar múinteoirí.

Tá an chéim ag leibhéal 8 den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí agus tá an clár creidiúnaithe ag Coláiste na Tríonóide, Ollscoil Bhaile Átha Cliath agus ag an gComhairle Mhúinteoireachta. Cuirfear tús leis an gcéim i Meán Fómhair 2019 agus clárófar suas go 35 mac léinn nua ar an gcéim in aghaidh na bliana.

Ag labhairt ag an seoladh, dúirt an tAire Oideachais agus Scileanna, Richard Bruton, T.D.: “Táim an-sásta go gcuirfear tús leis an gclár oideachais tosaigh múinteoirí seo i Meán Fómhair 2019. Is céim thábhachtach chun tosaigh í seo san obair atá ar siúl agam chun cur le líon na múinteoirí ar féidir leo múineadh trí mheán na Gaeilge sa Ghaeltacht agus san earnáil Lán-Ghaeilge i gcoitinne.

“Cé go bhfuil níos mó múinteoirí á earcú againn anois ná riamh cheana – 6,000 le dhá bhliain anuas, tuigim go bhfuil dúshláin ann. Tá fógra an lae inniu mar cheann de raon beart atá á ghlacadh agam chun dul i ngleic leis na fadhbanna is léir do scoileanna ón láthair oibre. Cuirfidh na céimithe a thiocfaidh as an gclár nua Lán-Ghaeilge seo go mór leis an soláthar múinteoirí bunscoile do na scoileanna Gaeltachta agus do ghaelscoileanna.”

Shínigh an tAire conradh ocht mbliana, ar fiú €5.5 milliún é, don chéim d’ábhair oidí seo idir Institiúid Oideachais Mharino agus an Roinn Oideachais agus Scileanna.

Ag labhairt ag an seoladh, dúirt An tOllamh Chris Morash, Leas-Phropast, Coláiste na Tríonóide: “Táimid an-sásta gurb é Coláiste na Tríonóide atá ag tabhairt creidiúnaithe don chéim seo agus tá sé go hiontach go bhfuil Coláiste na Tríonóide agus Marino, a oibríonn chomh dlúth sin le chéile, ag freagairt ar bhealach chomh praiticiúil sin do riachtanais na hEarnála Oideachais Lán-Ghaeilge.”

Ag labhairt ag an ócáid, dúirt Uachtarán Institiúid Oideachais Marino, an Dr Teresa O’Doherty: “San earnáil Lán-Ghaeilge (scoileanna Lán-Ghaeilge agus scoileanna Gaeltachta) tá géarghá le múinteoirí le hardchumas sa Ghaeilge, a bhfuil eolas ar leith acu ar an tumoideachas agus a bhfuil an inniúlacht acu ábhair uile an Churaclaim a mhúineadh trí mheán na Gaeilge. Is dea-scéal é, mar sin, go mbeidh céimithe ón mBaitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge ar fáil ó Mheán Fómhair, 2023 chun obair sna scoileanna sin. Táimid ag súil go mór le bheith ag comhoibriú leis an Aonad Gaeltachta sa Roinn Oideachais agus Scileanna san obair seo, agus leis na páirtithe leasmhara go léir – COGG (An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta), Gaeloideachas, An Foras Pátrúnachta, An tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí agus, ar ndóigh, le príomhoidí agus le múinteoirí i mbunscoileanna Gaeltachta agus Lán-Ghaeilge. ”

Ag tabhairt léargais ar an gcéim, dúirt an tUachtarán Marino freisin: “Is deis iontach í an chéim seo do scoláirí a bhfuil spéis acu sa Ghaeilge, a n-oideachas tosaigh mar mhúinteoirí a fháil go hiomlán trí mheán na Gaeilge. Cuirfear béim sa chéim ar an nGaeilge, ar an tumoideachas, ar ábhair uile an churaclaim a mhúineadh trí mheán na Gaeilge agus ar mhúineadh i suíomhanna ilghrád. Déanfar na socrúcháin scoile ar fad i scoileanna Gaeltachta agus i scoileanna Lán-Ghaeilge. Tá oifigeach margaíochta, Caoileann Ní Dhonnchadha, ceaptha ag an Institiúid chun mic léinn a chur ar an eolas faoi nithe tarraingteacha eile a bhaineann leis an gcéim, ina measc, sparánachtaí, Bloc Gaeilge in árasáin na hInstitiúide, agus deiseanna an Ghaeilge a úsáid mar ghnáth-theanga chumarsáide.”

I gcomhair tuilleadh eolais, déan teagmháil le:

Caoileann Ní Dhonnchadha, Oifigeach Gaeilge agus Margaíochta Institiúid Oideachais Marino: +35318535196
nó seol ríomhphost chuig caoileann.nidhonnchadha@mie.ie
www.mie.ie/oid

launch image

I láthair ag an seoladh bhí (l-r): Dr. Treasa Kirk Príomhchigire Cúnta/Ceannasaí, An tAonad um Oideachas Gaeltachta; Dr. Teresa O’ Doherty, Uachtarán, Institiúid Oideachais Marino; an tAire Oideachais agus Scileanna, Richard Bruton T.D.; an tOllamh Chris Morash, Leas-Phropast, Coláiste na Tríonóide Ollscoil Bhaile Átha Cliath; Aodán Mac Suibhne, Comhordaitheoir, Baitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge; Dr. Harold Hislop, Príomhchigire an Roinn Oideachais agus Scileanna; agus Caoileann Ní Dhonnchadha, Oifigeach Gaeilge agus Margaíochta, Institiúid Oideachais Marino.

 

Minister Bruton Launches New Degree for Primary Teaching through Irish

Government continues to ensure supply of teachers meets demand

13/09/18

The Minister for Education and Skills Richard Bruton T.D. today launched a new Bachelor in Education through the Medium of Irish for primary teaching in Marino Institute of Education as part of his overall plan to tackle teacher supply issues.

The degree is level 8 on the National Qualifications Framework and is accredited by Trinity College Dublin, the University of Dublin and by the Teaching Council. The four year course will commence in September 2019 and will register up to 35 students a year.

Speaking at the launch, the Minister for Education and Skills, Richard Bruton, T.D. said: “I am very pleased that this initial teacher education programme will commence in September 2019. This represents an important advancement in the work which I am undertaking in increasing the number of teachers who can teach through the medium of Irish in the Gaeltacht and in the Irish-Medium sector in general.”

“Although we are hiring more teachers now than ever before – 6,000 over the past two years, I recognise that challenges exist. Today’s announcement is one of a range of measures I am taking to address the issues that schools are seeing on the ground. Graduates of this All-Irish programme will greatly enhance the supply of primary school teachers for Gaeltacht and All-Irish schools.”

The Minister signed an eight-year contract to the value €5.5. million for this degree for student teachers between Marino Institute of Education and the Department of Education and Skills.

Speaking at the launch, Professor Chris Morash, Vice-Provost of Trinity College said: “We’re very pleased in Trinity College to grant accreditation to this degree and it is wonderful that our institutes are responding in such a practical way to the needs of the Irish Medium-Educational Sector”.

Speaking at the occasion, Dr Teresa O’Doherty, President, Marino Institute of Education said: “In the Irish-Medium Sector (All-Irish and Gaeltacht schools) there is a real need for teachers with a high level of ability in Irish, who have an in depth knowledge of immersion education and the ability to teach all of the Curriculum subjects through Irish. It is a good news story, therefore, that graduates from the Bachelor in Education through the Medium of Irish will be available from September, 2023 to work in those schools. We are very much looking forward to collaborating, in this work, with the Aonad Gaeltachta in the Department of Education and Skills and with all other stakeholders – COGG (An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta), Gaeloideachas, An Foras Pátrúnachta, PDST (Professional Development Service for Teachers), and, of course, principals and teachers in Gaeltacht and Irish-Medium Schools.” 

Giving an insight into the degree, she added: “This degree represents a wonderful opportunity for students who are interested in Irish to get their initial teacher education completely through the medium of Irish. Emphasis will be placed in the degree on Irish, on immersion education, on teaching all curriculum subjects through the medium of Irish and on teaching in multi-grade settings. All School Placements will be done in Gaeltacht schools and in Irish-Medium Schools. A Marketing Officer, Caoileann Ní Dhonnchadha, has been appointed to make students aware of other attractive aspects of the degree - bursaries, Bloc Gaeilge in the Institute apartments, and opportunities to use Irish as an ordinary language of communication, to mention but a few.”

For more information, please contact:

Caoileann Ní Dhonnchadha, Oifigeach Gaeilge agus Margaíochta, Marino Institute of Education     
Tel: +35318535196
Email caoileann.nidhonnchadha@mie.ie
www.mie.ie/oid