We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

Soláthróidh Institiúid Oideachais Marino Baitsiléireacht san Oideachas (Bunmhúinteoireacht) Trí Mheán na Gaeilge (Clár Oideachas Tosaigh Múinteoirí) ó Mheán Fómhair, 2019 ar aghaidh

Tar éis dul trí phróiseas tairisceana iomaíoch, tá sé fógartha ag an Aire Oideachais agus Scileanna, Richard Bruton, T.D.,  go bhfuil Conradh Seirbhísí do Sholáthraí Aonair á bhronnadh ar Institiúid Oideachais Marino chun Baitsiléireacht san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge a chur ar fáil. Clár Oideachas Tosaigh Múinteoirí lánaimseartha ceithre bliana a bheidh sa chéim, ag leibhéal 8 den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí agus creidiúnaithe ag an gComhairle Mhúinteoireachta agus ag Coláiste na Tríonóide, Ollscoil Bhaile Átha Cliath. Íosmhéd de 20 mac léinn agus uasmhéid de 30 mac léinn a thógfar isteach gach bliain agus mairfidh an conradh ocht mbliana.

I Mí Dheireadh Fómhair, 2016, d’fhoilsigh an Roinn Oideachais agus Scileanna an Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022. Ceann de na haidhmeanna atá ag an bpolasaí sin ná méadú a dhéanamh ar líon na múinteoirí nua-cháilithe a mbeidh an cumas agus an mhuinín acu oideachas ardchaighdeáin trí mheán na Gaeilge a sholáthar i mbunscoileanna Gaeltachta. Beidh ar na mic léinn ar an gclár nua leibhéal ard inniúlachta a bhaint amach sa Ghaeilge ionas go mbeidh siad in ann freastal ar pháistí uile na scoileanna Gaeltachta, cainteoirí dúchais ina measc. Ina theannta sin beidh orthu caighdeán ard teagaisc a bhaint amach i múineadh na Gaeilge agus i múineadh ábhair uile an churaclaim trí mheán na Gaeilge. Cuirfear béim sa chlár nua ar an tumoideachas, ar fhoghlaim chomhtháite ábhar agus teangacha (FCÁT), agus ar chuir chuige idirdhealaithe teagaisc don éagsúlacht theangeolaíoch agus do shuíomhanna ilranga. Gné shuntasach amháin den chéim is ea socrúchán scoile deich seachtaine sa Ghaeltacht sa cheathrú bliain.

Dúirt Aodán Mac Suibhne, Príomhléachtóir agus Comhordaitheoir na Gaeilge in Institiúid Oideachais Marino go dtógfadh an clár nua seo ar an obair go léir atá á déanamh ag Institiúid Oideachais Marino thar na blianta d’earnáil an oideachais trí mheán na Gaeilge: “Tá a cion déanta cheana féin ag Institiúid Oideachais Marino chun freastal ar earnáil an oideachais trí mheán na Gaeilge. I measc na foirne in Institiúid Oideachais Marino, tá speisialtóirí sa Ghaeilge agus in Oideachas Trí Mheán na Gaeilge agus, go deimhin, tá taithí ag go leor den fhoireann ar a bheith ag múineadh trí mheán na Gaeilge. In Institiúid Oideachais Marino, is féidir le mic léinn a ngnó go léir a dhéanamh trí mheán na Gaeilge sa Leabharlann, le hOifig an Chláraitheora, le Rannóg an tSocrúcháin Scoile agus tá Gaeilge ag go leor den fhoireann riaracháin.”

Agus í ag cur fáilte roimh an gcéim nua, dúirt an tOllamh Anne O’Gara, Uachtarán, Institiúid Oideachais Marino: “Is cúis mhór áthais dom fáilte a chur roimh an gclár nua. Rachaidh an clár nua seo go mór chun sochair don oideachas Gaeltachta. Táimid ag súil go mór lena bheith ag obair i gcomhpháirtíocht leis an Aonad um Oideachas Gaeltachta (An Roinn Oideachais agus Scileanna), le COGG (An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta), le Gaeloideachas, leis an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí  agus le bunscoileanna Gaeltachta. Cé go bhfuil an t-ilteangachas agus an t-ilchultúrachas mar chuid thábhachtach de champas Institiúid Oideachais Marino na laethanta seo, tá áit chompordach mhuiníneach ag an nGaeilge agus ag an gcultúr Gaelach sa timpeallacht shaibhir sin. Is deimhniú é bronnadh an chláir nua ar Institiúid Oideachais Marino ar an ardmheas atá ag an Roinn Oideachais agus Scileanna ar an obair go léir a dhéanaimid anseo.”

Marino Institute of Education will provide an Irish-Medium B.Ed. (Primary Teaching) Initial Teacher Education Programme to commence from September 2019

Following a competitive tendering process, it has been announced by the Minister for Education and Skills, Richard Bruton, T.D., that a Single Supplier Service Contract has been granted to Marino Institute of Education (MIE) to provide an Irish-Medium Bachelor of Education Degree (Primary Teaching). The degree will be a full-time four-year Initial Teacher Education Programme taught through the medium of Irish at Level 8 on the National Framework of Qualifications, to be accredited by The Teaching Council and Trinity College, The University of Dublin. A minimum of 20 student places and up to a maximum of 30 student places will be provided annually and the contract will be eight years in duration.

In October 2016, The Department of Education and Skills published the Policy on Gaeltacht Education 2017–2022. One of the aims of that policy is to increase the supply of newly-qualified teachers who have the competence and confidence to deliver high quality Irish-medium education in Gaeltacht schools in particular. The students on the new programme will be required to achieve a high level of competence in the Irish language for the purpose of providing enriched language input for all pupils including native speakers of Irish. They will also have to achieve a high level of skill in the teaching of Irish and in delivering all the curriculum subjects through the medium of Irish. Immersion education, Content and Language Integrated Learning (CLIL) and differentiation for linguistic diversity and multi-class settings will be central components of the new programme. A key feature of the degree is an extended 10 week Gaeltacht school placement in fourth year.

Aodán Mac Suibhne, Principal Lecturer and Coordinator of Irish at Marino Institute of Education said that the new programme would build on the work that Marino Institute of Education has already been doing over many years for the Irish-Medium Sector: “Marino has a strong record in responding to the Irish Language educational needs of the primary sector. The Institute has a core group of specialists in Irish and Irish-Medium Education amongst its current academic staff. In fact, many members of staff have experience in teaching through the medium of Irish. It has always been possible for MIE students to carry out important areas of their business in Irish - in the Library, in communication with the Registrar’s Office and in communication with the School Placement Department. Administrative staff with a high proficiency in Irish are also in place in key positions.”

Welcoming the new degree programme, Professor Anne O’Gara, President, Marino Institute of Education said: “It is with great delight that I welcome the new programme. This programme will greatly benefit Gaeltacht education for years to come. We very much look forward to collaborating with An tAonad um Oideachas Gaeltachta (Department of Education and Skills), with COGG (An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta), with Gaeloideachas, with PDST (Professional Development Service for Teachers) and with Gaeltacht Primary Schools. While multilingualism and multiculturalism are part and parcel of the MIE campus nowadays, the Irish language and Gaelic culture sit comfortably and confidently in that rich milieu. The granting of this new programme to MIE is a wonderful endorsement, by the Department of Education and Skills, of all the work we do here in Marino Institute of Education.”