Our website uses cookies to offer you a better browsing experience, analyse site traffic, personalise content, and serve targeted advertisements. Please visit our Cookie Policy page for more information about cookies and how we use them

Cáilíocht TEG Leibhéal B1

Students69

    Cáilíocht TEG Leibhéal B1 | TEG B1 Qualification

     

    • Tá cáilíocht TEG Leibhéal B1 (Pas 50%) nó níos airde riachtanach chun cur isteach ar chéim an Bhaitsiléara san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge.

    Students must obtain a TEG B1 qualification (Pass 50%) or higher in order to apply for the Bachelor in Education Through the Medium of Irish.

     

    • Tá seans amháin eile cur isteach ar an scrúdú TEG B1 ach seo é an seans deireanach tabhairt faoi scrúdú TEG Leibhéal B1 roimh Ardteist 2022.

    Students who wish to apply for the TEG B1 exam have one last opportunity to sit the exam before the 2022 Leaving Certificate.

     

    • Beidh na scrúduithe seo ar siúl ar an Satharn, 14 Bealtaine, 2022 in ionaid éagsúla ar fud na tíre. Caithfear clarú don scrúdú TEG B1 roimh an 11 Aibreán 2022. Tá an Fhoirm Iarratais ar fáil anseo: https://secure.teg.ie/foirm/regular/iarratas.php

    The TEG exam will take place on Saturday, 14th May, 2022 in various locations around the country. Students must register for the exam before the 11th of April. The TEG application form is available here: https://secure.teg.ie/foirm/regular/application.php

     

    Páipéir Shamplacha | Sample Papers

     

    Tá páipéir shamplacha ar fáil ar suíomh TEG ag www.teg.ie Tá treoirlínte Institiúid Oideachais Marino do Scrúdú TEG Leibhéal B1 ar fáil anseo.

    Sample papers are available on the TEG website at www.teg.ie. Marino Institute guidelines for the B1 TEG examinations are available here.

     Pointí CAO agus an Cáilíocht TEG | CAO Points and the TEG Qualification

    Maidir le pointí CAO don Bhaitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge amháin, beidh 40 pointe sa bhreis ag dul do gach scoláire a fhaigheann Pas (50% nó níos airde) i Scrúduithe TEG Leibhéal B1 – Scrúdú Mheánleibhéal 1(B1). Ní bheidh níos mó ná 40 pointe ag dul d’aon scoláire a fhaigheann marc níos airde ná 50% ná grád TEG níos airde ná Leibhéal B1.

    40 extra points will be awarded to each student who obtains a Pass (50%) or higher in the TEG Level B1 Examinations. 40 points is the maximum number of points which will be awarded and no extra points beyond that will be awarded to any student who obtains a mark higher than 50% or who obtains a TEG grade higher than Level B1.

     Táille TEG | TEG FEE

    Íocfaidh Institiúid Oideachais Marino an táille TEG ar ais do scoláirí rathúla sna scrúduithe TEG a chláraíonn ar an mBaitsiléir san Oideachas trí Mheán na Gaeilge in Institiúid Oideachais Marino. Chun  níos mó eolais a fháil faoi sin féach www.teg.ie/oid

    Marino Institute of Education will reimburse successful students who register for the Bachelor in Education through the medium of Irish in Marino their TEG exam fee. For more details about this see www.teg.ie/oid

    Torthaí TEG | TEG Results

    Beidh ar mhic léinn a thabharfaidh faoi na scrúduithe TEG i Mí Bealtaine  nó mic léinn a bhfuil na scrúduithe sin déanta acu cheana féin, cóip dheimhnithe dá dtorthaí a chur chuig admissions@mie.ie roimh an Aoine, 24 Meitheamh, 2022

     Students who undertake the May TEG Examinations or who have done so previously must send a certified copy of their results via email to admissions@mie.ie before Friday, 24th June, 2022

     Tuilleadh Eolais | More Information

    Má tá tuilleadh eolais uait faoin scrúdú, seol ríomhphost chuig caoileann.nidhonnchadha@mie.ie nó chuig teanga@mu.ie

    For more information, email caoileann.nidhonnchadha@mie.ie or teanga@mu.ie