We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

An Mháistreacht Ghairmiúil san Oideachas (Bunmhúinteoireacht) – Ceisteanna Coitianta

Is mór againn go bhfuil suim agat staidéar leanúnach a dhéanamh in Institiúid Oideachais Marino (nó MIE mar is fearr aithne air sa Bhéarla). Tuigimid gur cinneadh mór é seo duit ó thaobh do thodhchaí de. Tá sé tábhachtach go mbeidh an t-eolas iomlán agat agus an cinneadh sin á dhéanamh agat agus, is chuige sin a bhailíomar an liosta ceisteanna seo. Rinneamar iarracht iad a fhreagairt chomh soiléir agus is féidir. Déan teagmháil le pmeapplications@mie.ie má tá breis ceisteanna agat nó más maith leat soiléiriú a fháil.

1. Conas a chuirfidh mé iarratas isteach?

Is ar líne amháin trí Lárionad Iarratas IOM a chuirtear iarratas isteach le haghaidh an chúrsa in Institiúid Oideachais Marino (IOM) agus le haghaidh an chúrsa in Roinn Froebel don Bhun-Oideachas agus don Luath-Oideachas in Ollscoil Maigh Nuad. Is féidir rochtain a fháil ar an Lárionad sin ag at http://maestro.mie.ie/appcentre/.
Iarrfar ort ainm logála isteach agus pasfhocal a chruthú chun iarratas a chur isteach.

2. Cathain a bheidh Lárionad Iarratas IOM oscailte chun glacadh le hiarratais?

Osclófar Lárionad Iarratas IOM le haghaidh iarratais ar an Máistreacht Ghairmiúil san Oideachas (nó PME mar is fearr aithne air sa Bhéarla) 20/02/18.

3. Cad é an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais?

Is é an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais ar líne ná 5.00 i.n., 19/03/18.

4. Cé mhéad áit atá ar fáil in IOM?

Tá 40 áit ar fáil in Institiúid Oideachais Marino.

5. Cad is gá dom a chur ar fáil chomh maith leis an bhfoirm iarratais?

Chomh maith leis an bhfoirm iarratais, beidh ort na nithe seo a leanas a chur a fáil:
• Grianghraf daite de mhéid pas (grianghraf den chloigeann amháin)
• Aitheantas fótagrafach
  o Pas
  o Ceadúnas tiomána
  o Cárta Seirbhísí Poiblí
  o Cárta Aitheantais Náisiúnta
• Ardteistiméireacht/ Teastas Ginearálta Oideachais/ Teastas Ginearálta an Mheánoideachais (nó roghanna eile torthaí atá ceadaithe) ag léiriú gur comhlíonadh na híosriachtanais iontrála dara leibhéal
• Tras-scríbhinn oifigiúil ag léiriú gur comhlíonadh na cáilíochtaí acadúla tríú leibhéal (.i. 2.2 Leibhéal 8 ar a laghad)
• I gcás mac léinn atá i mbun scrúduithe deiridh agus atá ag fanacht ar na torthaí deiridh, litir ón Institiúid Ardoideachais ag deimhniú dáta foilsithe na ngrád deiridh agus leibhéal an chúrsa
• Is é an táille iarratais ná €50.00. Seolfar thú chuig córas íocaíochta ar líne IOM agus an fhoirm curtha isteach agat

6. An féidir liom iarratas a chur isteach ar chlár IOM agus ar chlár Ollscoil Mhaigh Nuad?

Is féidir. Má chuireann tú iarratas isteach trí http://maestro.mie.ie/appcentre/ déanfar thú a mheas le haghaidh áite sa dá institiúid. Iarrfar ort do rogha institiúide a chur in ord tosaíochta ar an bhfoirm iarratais (mar shampla, 1. IOM agus 2. Maigh Nuad nó 1. Maigh Nuad agus 2. IOM). Ansin, déanfar gach iarratasóir a gcuirtear faoi agallamh sa dá lárionad a rangú bunaithe ar conas a éiríonn leo san agallamh Béarla agus sa scrúdú cainte Gaeilge.

Díreach toisc gur chuir tú institiúid amháin sa chéad áit agus institiúid eile sa dara háit, ní chuirfidh sé sin isteach ar an seans go dtáirgfear áit duit sa dara hinstitiúid más ceart sin dé réir d’áit sa rangú agus má bhíonn áit ar fáil.

7. Cé mhéad a chosnaíonn an cúrsa?

Is é an costas atá ar an Máistreacht Ghairmiúil san Oideachas (Bunmhúinteoireacht) in IOM ná €5564 in aghaidh na bliana. Beidh ar mhic léinn íocaíocht aonuaire de €295 a íoc ag tús Théarma 1 le haghaidh ábhar.

8. Cad é an táille iarratais?

Is é an táille iarratais ná €50.00.

9. Conas is féidir liom an táille iarratais a íoc?

Nuair a chruthaíonn tú iarratas ar líne, tabharfar uimhir iarratais MGO duit. Beidh ort an uimhir iarratais sin a úsáid mar thagairt nuair a íocfaidh tú an táille iarratais.
• Nuair atá an t-iarratas ar líne curtha isteach agat, seolfar ar ais thú chuig ‘My Applications’.
• Roghnaigh an chnaipe ‘Pay application fee’ a thabharfaidh tú chuig córas íocaíochta ar líne IOM.
• Nuair a roghnaíonn tú ‘Logáil isteach’, beidh ort cuntas a chruthú, nó, d’ainm úsáideora agus pasfhocal a chur isteach más úsáideoir thú cheana féin.
• Roghnaigh ‘MIE Students’ ón liosta anuas agus ansin roghnaigh ‘PME Application Fee’. Mar chuid den phróiseas sin, iarrfar ort d’uimhir iarratais MGO a chur isteach agus an íocaíocht a dhéanamh. Is táille neamh-in-aisíoctha é.

Tabhair faoi deara nach bpróiseálfar iarratais go dtí go n-íocfar an táille iarratais. Tá tuilleadh eolais airgeadais anseo.

10. An bhfuil an táille iarratais in-aisíoctha?

Níl an táille iarratais in-aisíoctha.

11. Cad iad na riachtanais iontrála don chúrsa?

Is féidir teacht ar na riachtanais iontrála don chúrsa ag bun an leathanaigh seo: www.mie.ie/pme

12. Cé na rudaí is gá leo mar fhianaise go bhfuil riachtanais iontrála an chúrsa comhlíonta agam?

Beidh ort cóipeanna deimhnithe de do thorthaí Ardteistiméireachta a uaslódáil a dheimhneoidh go gcomhlíonann tú na riachtanais iontrála Ardteistiméireachta. Má tá do thorthaí Ardteistiméireachta caillte agat, is féidir leat ráiteas ar do thorthaí a ordú ó shuíomh gréasáin scrúduithe an Stáit: https://www.examinations.ie/?l=en&mc=ca&sc=sor


Chomh maith leis sin, beidh ort cóipeanna deimhnithe de do chéim a uaslódáil le deimhniú gur bhain tú an t-íosghrád de 2.2 amach ar chéim leibhéal 8. Ba chóir go bhfaighfeá an t-eolas sin ar an bpár a fuair tú nuair a bronnadh an chéim ort. Mura bhfuil leibhéal an chúrsa luaite ar an bpár, beidh ort cóip den tras-scríbhinn a chur ar fáil nó litir ón Institiúid Ardoideachais ábhartha ag deimhniú gur cúrsa leibhéal 8 (nó níos airde) atá ann. Ba cheart go mbeadh an Institiúid Ardoideachais in ann cóipeanna de do cháilíocht a chur ar fáil duit i gcás go bhfuil na bunchóipeanna caillte agat. Beidh ort na bundoiciméid go léir a thabhairt leat má thugtar cuireadh duit freastal ar agallamh.


13. Táim sa bhliain deiridh agus ní bheidh mo thorthaí deiridh ar fáil go dtí Meitheamh. Cad is féidir liom a dhéanamh?

Má tú ag fanacht ar thorthaí deiridh do chéime, beidh ort é seo a lua sa mhír chuí den fhoirm iarratais. Beidh ort litir ón Institiúid Ardoideachais a uaslódáil ag deimhniú go bhfuil tú sa bhliain deiridh de chúrsa leibhéal 8 (ar a laghad) agus an dáta a mbeidh na torthaí deiridh iomlána ar fáil. Má éiríonn tú sa phróiseas iarratais, tairgfear áit shealadach duit ag brath ar dhearbhú do ghráid deiridh iomláin a fháil. Ní mór an fhianaise dhoiciméadach go léir gur comhlíonadh na riachtanais iontrála a chur faoi bhráid IOM ar nó roimh 5.00 i.n. 29/06/18.

14. Déanfaidh mé an Ardteistiméireacht i Meitheamh chun go mbeidh mé in ann an riachtanas iontrála a chomhlíonadh. An bhfuil mé incháilithe chun iarratas a chur isteach?

Má tá tú chun an scrúdú Ardteistiméireachta a dhéanamh in 2018 in ábha(i)r chun íosriachtanas iontrála a chomhlíonadh, níl tú incháilithe chun cur isteach ar chomórtas 2018. Is é is cúis leis sin ná go gcaithfidh na riachtanais iontrála go léir a bheith comhlíonta roimh 29/06/18.


15. Rinne mé an Ardteistiméireacht idir 1992 agus 2016 agus fuair mé D1 sa pháipéar onóracha Gaeilge. An gcomhlíonfaidh sé seo an riachtanas Gaeilge don chomórtas seo?

Comhlíonfaidh. Freagraíonn an seanghrád D1 ar an bpáipéar onóra leis an ngrád nua A5 a chomhlíonann riachtanas Gaeilge an iarratais do chomórtas na bliana seo. Chomh maith leis sin, éilítear ar gach mac léinn scrúdú cainte Gaeilge a dhéanamh mar chuid den chomórtas.


16. Conas a bheidh a fhios agam gur éirigh le cur isteach m’iarratais an lárionad iarratas?

Nuair atá gach mír den fhoirm iarratais comhlánaithe agus na doiciméid tacaíocht uaslódáilte, iarrfar ort a dheimhniú go bhfuil an fhaisnéis a chur tú ar fáil cruinn. Nuair atá sé seo deimhnithe agat, beidh tú in ann an t-iarratas a chur isteach. Agus é curtha isteach, gheobhaidh tú teachtaireacht buíochais.


17. Conas is féidir liom dearbhú a fháil gurb ionann mo dhoiciméid agus ‘Fíorchóipeanna’?

Is féidir fíorchóipeanna deimhnithe a fháil ach an bundoiciméad agus fótachóip de a thabhairt chuig d’Ollscoil/do Choláiste, Stáisiún na nGardaí (an stáisiún áitiúil), Aturnae, Teach Cúirte, nó Coimisinéir Mionnaí, agus iad a fháil deimhnithe agus stampáilte mar fhíorchóip den bhundoiciméad. Ní leor fótachóipeanna nach bhfuil deimhnithe. Tabhair faoi deara nach dtabharfar na doiciméid seo ar ais duit.
Is ionann ‘cóip dheimhnithe’ agus fótachóip den bhundoiciméad ar dheimhnigh údarás inniúil gur fíorchóip í (is é sin, sínithe ag dlíodóir, ag Coimisinéir Mionnaí, ag dochtúir leighis, ag giúistís síochána, ag riarthóir ollscoile, ag oifigeach áitiúil um fheidhmiú an dlí, e.g. Garda Síochána, etc.). Ní ghlacfar le fótachóipeanna de ‘chóipeanna deimhnithe’.


18. Cad a tharlóidh ina dhiaidh sin?

Is é an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais ná 5.00 i.n., 19/03/18. I ndiaidh an spriocdháta sin, seiceálfar na hiarratais go léir le cinntiú go gcomhlíonann na hiarratasóirí na critéir iontrála. Tabharfar cuireadh dóibh siúd a chomhlíonann na critéir filleadh ar Lárionad Iarratas IOM chun amanna agus dátaí le haghaidh an phróisis agallaimh in IOM a roghnú.

19. Cathain a tharlóidh na hagallaimh?

Is é sceideal sealadach na n-agallamh in IOM ná an 2 agus an 3 Bealtaine. Seans go ndéanfar athrú air seo ag brath ar líon na n-iarratasóirí.


20. Cathain a chuirfear in iúl dom go dtairgfear áit dom?

Seolfar tairiscintí sa phost chuig na hiarratasóirí a n-éireoidh leo. Táthar ag súil le torthaí an phróisis a chur sa phost dhá sheachtain tar éis an agallaimh deiridh (in IOM agus i Maigh Nuad araon).

21. Tá tairiscint faighte agam. Conas a dhaingneoidh mé an áit?

Má fhaigheann tú tairiscint, cuirfear in iúl duit an spriocdháta faoinar cheart duit glacadh léi. Ní bheidh an áit daingnithe go dtí go n-íocfar éarlais neamh-in-aisíoctha de €500.00.

22. Tairgeadh áit dom ach is mian liom í a chur siar. An féidir liom é sin a dhéanamh?

Ceadaítear an clár MGO ó bhliain go bliain. Mar sin, ní féidir tairiscint áite a chur siar go dtí an chéad bhliain acadúil eile.

23. Cathain a thosóidh an cúrsa?

Tosóidh an cúrsa Dé Luain, an 03/09/18.