We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

Riachtanais Iontrála agus Nós Imeachta maidir leis an Máistreacht Ghairmiúil san Oideachas do 2017

Cáilíochtaí Acadúla

Ní mór d’iarratasóirí na cáilíochtaí seo a leanas a bheith acu:


(a) Céim onóracha (leibhéal 8 le honóracha II.2 nó níos airde) nó mórghradam ag leibhéal 9 nó leibhéal 10, agus

(b) ceann amháin de na cáilíochtaí dara leibhéal seo a leanas:


  o Gráid Ardteistiméireachta: Gaeilge A5, Matamaitic – G6/A6 (nó a chomhionann)*
  o I Scrúduithe A-Leibhéil Thuaisceart Éireann, Teastas Ginearálta an Mheánoideachais (nó ‘GCSE’ mar is fearr aithne air sa Bhéarla) agus an Teastas Ginearálta Oideachais (nó ‘GCE’ mar is fearr aithne air     sa Bhéarla): Gaeilge – Grád C ag A-Leibhéal GCE, Béarla/Litríocht an Bhéarla – Grád C ag Leibhéal an GC(S)E nó Grád B ag Leibhéal GC(S)E i gceachtar acu, Matamaitic – Grád D ag Leibhéal C(S)E sa       Mhatamaitic Bhreise nó Grád C ag Leibhéal GC(S)E sa Mhatamaitic.


*Leagtar amach na gráid agus na marcanna céatadáin % i scéim ghrádaithe 1992–2016 agus i scéim nua 2017 anseo.


Ní mór d’iarratasóirí fianaise a chur ar fáil gurb ionann a gcéim agus mórghradam ag an leibhéal cuí den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí. Ní foláir d’iarratasóir na riachtanais go léir a bheith comhlíonta acu faoi Dé hAoine, an 30 Meitheamh, 2017, agus beidh orthu fianaise i bhfoirm doiciméad den chomhlíonadh seo a chur ar fáil.


Roghanna malartacha ar na cáilíochtaí dara leibhéal sa Ghaeilge, sa Bhéarla nó sa Mhatamaitic


Glacfar le Pas i Scrúdú Ollscoile ón gCéad Bhliain sna hEalaíona sa Ghaeilge, sa Bhéarla nó sa Mhatamaitic in ionad an riachtanais Ardteistiméireachta nó GCE/GCSE don ábhar cuí.

I gcás na Gaeilge, glacfar le Grád C sa Scrúdú Máithreánaigh (a bhí ann go dtí 1992) in ionad an riachtanais Ardteistiméireachta nó GCE/GCSE. Chomh maith leis sin, glacfar leis na cáilíochtaí seo a leanas in ionad an riachtanais Ardteistiméireachta nó GCE/GCSE:
• Dioplóma sa Ghaeilge, Leibhéal C1, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
• Dioplóma sa Ghaeilge, Leibhéal B2, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
• Dioplóma sa Ghaeilge, Ollscoil na hÉireann, Maigh Nuad
• Teastas Eorpach na Gaeilge (TEG) ag Leibhéal B2, Ollscoil na hÉireann, Maigh Nuad
• Diploma sna hEalaíona (Gaeilge Fheidhmeach), Coláiste na hOllscoile, Corcaigh
• Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
• Dioplóma sa Ghaeilge (An Ghaeilge sa Saol Comhaimseartha), Ollscoil Luimnigh
• Diploma sa Ghaeilge in Ollscoil Uladh

Glacfar le Pas sa Scrúdú Matamaitice Máithreánaigh in ionad an riachtanais Ardteistiméireachta nó GCE/GCSE.

An Nós Imeachta Roghnúcháin

Beidh ar na hiarratasóirí incháilithe dul faoi Agallamh agus Scrúdú Cainte Gaeilge a dhéanamh. Cuirfear iarratasóirí a fhaigheann “teip” san Agallamh nó sa Scrúdú Cainte Gaeilge as an áireamh maidir leis an gcomórtas. Is é cuspóir an Agallaimh ná oiriúnacht an iarratasóra don chlár oideachais le haghaidh múinteoirí bunscoile a mheas.

Beidh dhá chuid sa Scrúdú Cainte Gaeilge: -


• comhrá faoi ghnáth-ábhair agus faoi leabhair a léigh an t-iarratasóir; agus
• sliocht oiriúnach próis nó filíochta a léamh agus míniú ciallmhar a thabhairt ar a bhfuil léite.

Ní mór d’iarratasóirí a thabhairt faoi deara go bhfuil ardleibhéal líofachta ag teastáil sa Scrúdú Cainte Gaeilge agus gur cheart dóibh iad féin a ullmhú ar an mbonn sin.
Cuirfear iarratasóirí ar an eolas faoi dháta, am, ionad, etc. an Agallaimh agus an Scrúdaithe Chainte sa Ghaeilge agus beidh orthu freastal ar na scrúduithe sin ar a gcostas féin.

Eolas Ginearálta

SOCRÚCHÁN GAELTACHTA:

Freastal agus Costas: Beidh ar gach mac léinn a fhaigheann áit ar an gclár dhá shocrúchán cónaithe a dhéanamh sa Ghaeltacht. Mairfidh an dá shocrúchán dhá sheachtain. Ba cheart a thabhairt faoi deara gur cuid éigeantach den chlár é seo. Ní íocfaidh an Roinn Oideachais & Scileanna as an socrúchán éigeantach seo.

DEONTAS MAC LÉINN:

Tar éis athrú a tugadh isteach i mBuiséad 2017, beidh an deontas cothabhála ar fáil arís do mhic léinn iarchéime a chomhlíonann na coinníollacha cáilithe do ráta speisialta an deontais. Beidh na mic léinn sin incháilithe chun ráta speisialta an deontais cothabhála a fháil ó 2017/2018 agus íocfar a dtáillí teagaisc iarchéime go dtí an uasteorainn táillí de €6,270 faoin Scéim Deontais do Mhic Léinn.
D’fhéadfadh sé go mbeadh mic léinn iarchéime eile nach gcomhlíonann na coinníollacha cáilithe le haghaidh ráta speisialta an deontais chothabhála, a bheith cáilithe chun síntiús de €2,000 a fháil le haghaidh chostas a dtáillí. Is é an tairseach ioncaim le haghaidh na híocaíochta seo ná €31,500 don bhliain acadúil 2016/17, agus téann sé i méid i gcomhréir le líon na gcleithiúnaithe sa teaghlach.
Moltar do mhic léinn iarratas comhlánaithe ar dheontas a chur faoi bhráid Thacaíocht Chomhchoiteann do Mhic Léinn in Éirinn (nó SUSI mar is fearr aithne air sa Bhéarla) ar líne chun go bhféadfar a gcáilitheacht le haghaidh cúnaimh deontais a mheas. Tá tuilleadh eolais ar fáil ar shuíomh gréasáin SUSI www.susi.ie.


FEIDHMIÚLACHT CHUN CLEACHTADH:

1. Grinnfhiosrú an Gharda: Sula bhféadfar clárú an mhic léinn a chur gcrích, beidh ar an mac léinn dul faoi Ghrinnfhiosrú an Gharda chun a fháil amach ar ciontaíodh é nó í riamh agus an bhfuil aon chúiseanna cóiriúla ina leith ar feitheamh. Má dheimhnítear leis an bpróiseas sin gur ciontaíodh an duine nó go bhfuil cúiseanna cóiriúla ina leith ar feitheamh, cuirfear an cheist ar aghaidh chuig an gCoiste Grinnfhiosrúcháin in IOM a dhéanfaidh cinneadh an féidir leis an mac léinn leanúint ar aghaidh lena c(h)lár staidéir.
2. Riachtanais Mhíochaine: Éilítear ar gach mac léinn nua ar chlár oideachais le haghaidh múinteoirí Foirm Eolais ar Stádas Sláinte a chomhlánú ar a luafaidh siad aon bhreoiteacht shuntasach leanúnach nó míchumas a d’fhéadfadh drochthionchar a imirt ar a gcumas riachtanais an chláir a chomhlíonadh, lena n-áirítear Socrúchán Scoile. Déanfar na mic léinn a mheasúnú ar bhonn aonair , mic léinn a luann fadhbanna sláinte, míchumais nó fadhbanna síceolaíocha, le go measfar an mbeadh sé de chumas acu, dá ndéanfaí socruithe réasúnta dóibh, tabhairt faoi éilimh an chláir. Ní chuirfear daoine aonair as an áireamh ar an mbunús go bhfuil fadhb ar leith acu nó go bhfuil siad faoi mhíchumas áirithe más dócha go mbeidís in ann riachtanais an chláir a chomhlíonadh dá ndéanfaí socrú/socruithe réasúnta dóibh. Cuirfidh IOM comhairle ar mhic léinn faoin nós imeachta atá le leanúint maidir leis sin.

Le linn an chláir oideachais lánaimseartha le haghaidh múinteoirí seo, níl cead ag rannpháirtithe gnó nó cláir staidéir eile a dhéanamh gan cead a fháil roimh ré ó Uachtarán IOM.