We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

Ráiteas Misin MIE

Is institiúid teagaisc, foghlama agus taighde é MIE atá tiomanta don ionchuimsitheacht agus don bharr feabhais san oideachas a chur chun cinn.

Tá dínit agus cumas gach duine ina ngnéithe lárnacha dár saol, dár n-obair agus dár seirbhís.                                                                                 

 • Pearsa agus luacha Éamainn Rís, go háirithe an fhís a bhí aige d’oideachas a bhainféadh ionchuimsitheacht agus saoire leis
 • An mac léinn a fhorbairt mar ghairmí lách díograiseach
 • Meas a bheith againn ar thraidisiúin chultúrtha agus teanga na hÉireann chomh maith le bheith inár mbaill de phobal an domhain
 • Timpeallacht oibre a mbaineann cóimheas, cumarsáid oscailte agus cuntasacht, ceannaireacht éifeachtach agus comhobair léi.

Fís

Beidh MIE ina lárionad de thábhacht dhomhanda ó thaobh teagaisc agus taighde sa réimse oideachais.

Trí chomhoibriú agus trí theicneolaíocht, déanfaimid ár dteorainneacha tíreolaíochta a fhairsingiú agus cruthóimid fuinneamh do sholáthar clár oideachais nuálach ardchaighdeáin. Cruthóimid tairseach chriticiúil le haghaidh taighde den chéad scoth i gcomhpháirt le daoine eile agus cothóimid naisc idir ollscoileanna, scoileanna agus an pobal a chuirfidh le feabhas inbhuanaithe agus athnuachan ar fud an chórais oideachais ar fad.

Méadóimid ár dtiomantas agus ár saineolas maidir le réimse na hionchuimsitheachta trí thaighde a dhéanamh agus trí chláir oideachais a chur ar fáil a thabharfaidh cumhacht dóibh siúd atá faoi mhíbhuntáiste sóisialta.

Beimid ar thús cadhnaíochta ó thaobh an phlé náisiúnta agus idirnáisiúnta ar na deiseanna agus ar na dúshláin a bhaineann le hiolrachas agus le héagsúlacht i suíomhanna oideachais.

Treoirphrionsabail

Tá ár seacht dTreoirphrionsabail bunaithe ar gach gné dár dul chun cinn mar institiúid:

 1. Bheith éacúiméineach agus meas a léiriú ar phobal gach creideamh.
 2. Oideachas múinteoirí láidir a chur ar fáil.
 3. Tacú le misean an oideachais Chaitlicigh tríd an éiteas sin a léiriú agus trí shamhailteacha a mholadh chun é a chur i bhfeidhm
 4. Cláir oideachais a chur ar fáil a spreagann agus a chumasaíonn daoine bochta agus daoine faoi mhíbhuntáiste
 5. Pobal foghlama a thógáil atá bunaithe ar an duine, a léiríonn meas ar éagsúlachtaí aonair agus a bhfuil rochtain ag daoine faoi mhíbhuntáiste air.
 6. Cabhrú le tuismitheoirí na freagrachtaí a bhaineann lena ról mar oideachasóirí a chomhlíonadh.
 7. Meas a léiriú orthu siúd atá ar thóir na fírinne agus a gceart dul sa tóir ar eolas nua, is cuma cén toradh a bheidh air, a chosaint.

Is ionann na Treoirphrionsabail seo agus bunús ar gcomhiontaobhachta le Coláiste na Tríonóide, agus cuireann luacha Éamainn Rís Bheannaithe bonn eolais orthu, go háirithe an fhís a bhí aige d’oideachas a bhainfeadh ionchuimsitheacht agus saoirse leis.