Our website uses cookies to offer you a better browsing experience, analyse site traffic, personalise content, and serve targeted advertisements. Click here to manage your cookie preferences. Please visit our Cookie Policy page for more information about cookies and how we use them

Baitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge (Bunmhúinteoireacht)

Pointí Iontrála CAO 2019

CM003: 491 (40 pointe ó na scrúduithe réamhriachtanacha TEG Léibhéil B1 san áireamh anseo)

CM004: 492 (40 pointe ó na scrúduithe réamhriachtanacha TEG Léibhéil B1 san áireamh anseo) * do dhaltaí Gaeltachta

Is céim nua é an B. Oid. Trí Mheán na Gaeilge (Cód CAO: CM003/CM004) a thosaigh in Institiúid Oideachais Marino i Meán Fómhair, 2019. Táan chéim seo oiriúnach do scoláirí a bhfuil spéis acu múineadh trí mheán na Gaeilge i scoileanna Gaeltachta nó i scoileanna Lán-Ghaeilge.

 • Go hiomlán trí mheán na Gaeilge
 • Grúpa nua eile de mhic léinn ag tosú Meán Fómhair 2019
 • Clár oideachais nua do mhúinteoirí bunscoile
 • Oiriúnach do scoláirí le spéis agus le hardchumas sa Ghaeilge
 • Oiriúnach do scoláirí a bhfuil spéis acu múineadh i scoil Lán-Ghaeilge nó i scoil Ghaeltachta
 • Árasáin ar an gCampas, Bloc Gaeilge, Sparánachtaí ar fáil
 • Socrúchán Scoile sa Ghaeltacht 
 • An Cultúr Gaelach (Cluichí, Ceol, Damhsa, Amhránaíocht, Litríocht)
 • Deiseanna Fostaíochta i scoileanna Gaeltachta agus Lán-Ghaeilge
 • Gnáthriachtanais iontrála ach H3 sa Ghaeilge
 • Cáilíocht TEG Leibhéal B1 (Pas 50%) nó níos airde riachtanach. Scrúdú TEG ar an Satharn, 22 Feabhra, 2020*. An spriocdháta d’iarratais, 31 Eanáir, 2020. Maidir le pointí na Lár-Oifige Iontrála (CAO) don Bhaitsiléir san Oideachas amháin, beidh 40 pointe sa bhreis ag dul do gach scoláire a fhaigheann Pas (50%) nó níos airde i scrúduithe TEG Leibhéal B1. Ní bheidh níos mó ná 40 pointe ag dul d’aon scoláire a fhaigheann marc níos airde ná 50% ná grád TEG níos airde ná Leibhéal B1.  Íocfaidh Institiúid Oideachais Marino na táillí TEG do scoláirí a chláraíonn ar an mBaitsiléir san Oideachas Trí Mhéan na Gaeilge - www.teg.ie
 • Féach Treoirlínte Institiúid Oideachais Marino do Scrúdú TEG Leibhéal B1 ANSEO
 • Maidir leis na scrúduithe TEG Leibhéal B1 (a bheidh ar siúl in áiteanna éagsúla ar fud na tíre ar an Satharn, 22 Feabhra) don Bhaitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge in Institiúid Oideachais Marino, caithfidh scoláirí iad féin foirm iarratais do na scrúduithe sin a chomhlánú agus a chur ar aghaidh ar líne. https://secure.teg.ie/foirm/marino/iarratas.htm 

 • Scrúduithe TEG freisin ar an Satharn, 9 Bealtaine, 2020. Is é 20 Márta, 2020 an spriocdháta d’iarratais. In ionad úsáid a bhaint as an nasc www.teg.ie/oid do Scrúduithe TEG 9 Bealtaine, téigh chuig www.teg.ie

Céard é an Baitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge (Bunmhúinteoireacht)?

Is céim ar leith é an Baitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge (Bunmhúinteoireacht) a oireann go speisialta do mhic léinn a dteastaíonn uathu múineadh san earnáil oideachais Lán-Ghaeilge i.e. i scoileanna Gaeltachta nó i scoileanna Lán-Ghaeilge. Tá géarghá le múinteoirí do scoileanna Gaeltachta agus do scoileanna Lán-Ghaeilge agus tá cáilíocht mhúinteoireachta trí mheán na Gaeilge ag teastáil ó mhic léinn atá ag iarraidh múineadh sna scoileanna sin. Sa chéim cheithre bliana seo gheobhaidh tú amach faoin tumoideachas, faoi na bealaí ina bhfoghlaimíonn na páistí teanga, faoi na bealaí ina bhfoghlaimíonn siad conas léamh, scríobh, comhaireamh agus áireamh. Foghlaimeoidh tú conas na healaíona a chur ar shúile na bpáistí, faoin tábhacht a bhaineann leis an gcultúr Gaelach mar aon leis an draíocht agus na mistéir mórthimpeall orthu, agus na bealaí chun fás agus forbairt ar bhealach sláintiúil.

Céard air a ndéanfaidh mé staidéar?

Beidh cúrsa Gaeilge speisialta ag tús an chúrsa i Marino i Meán Fómhair 2020. Sa bhonnstaidéar beidh staidéar á dhéanamh agat ar an tumoideachas, ar an Oideachas Luath-Óige, ar an mbealach ina bhfoghlaimíonn páistí, ar an tSíceolaíocht agus ar an tSochtheangeolaíocht. Cuir le d’eolas ar an nGaeilge agus ar na hábhair churaclaim éagsúla, foghlaim faoi na modhanna chun na hábhair sin a mhúineadh agus faoi na buntáistí a bhaineann lena múineadh trí mheán na Gaeilge. Beidh deis agat staidéar a dhéanamh chun teastas san Oideachas Reiligiúnach Caitliceach a bhaint a amach le tú a ullmhú múineadh i scoileanna faoi phátrúnacht na hEaglaise Caitlicí. Ta deis ann chomh maith staidéar a dhéanamh chun teastas a fháil sna Curaclaim Ilchreidmheacha agus Eitice i gComhthéacsanna Scoileanna Éagsúla.

Socruchán Scoile

Is trí mheán na Gaeilge amháin a dhéanfaidh tú na Socrúcháin Scoile ar fad i rith na gceithre bliana den Bhaitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge (Bunmhúinteoireacht). Gheobhaidh tú deiseanna réimse leathan de thaithí a fháil san earnáil oideachais Lán-Ghaeilge. D’fhéadfadh na Socrúcháin Scoile sin ar fad a bheith i scoileanna Gaeltachta agus d’fhéadfadh cuid acu a bheith i scoileanna Lán-Ghaeilge. Beidh deiseanna agat Socrúcháin a dhéanamh i scoileanna tuaithe agus i scoileanna uirbeacha, i scoileanna aon ghnéis agus i scoileanna comhoideachais, i scoileanna DEIS, i scoileanna ina bhfuil suíomhanna aon ghrád agus i scoileanna ina bhfuil suíomhanna ilghrád. Don Oideachas Speisialta déanfaidh tú Socrúchán Scoile i suíomh Lán-Ghaeilge sa Dara Bliain.

Gaeltacht

Mar chuid den Bhaitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge (Bunmhúinteoireacht) beidh ar gach mac léinn Tréimhsí Foghlama coicíse a dhéanamh sa Ghaeltacht um Cháisc sa Chéad Bhliain agus sa Dara Bliain. Ní bheidh aon táillí le híoc ag mic léinn do na Tréimhsí Foghlama sa Ghaeltacht. Sa Tríú Bliain, caithfidh tú seachtain sa Ghaeltacht ag tógáil codanna de mhodúil a bhainfidh leis an gcéim. Clúdóidh Institiúid Oideachais Marino an costas ar fad a bhaineann leis sin. Sa Cheathrú Bliain don Ardsocrúchán Scoile (deich seachtaine), beidh mic léinn ag cur fúthu sa Ghaeltacht agus ag obair i scoileanna Gaeltachta. Clúdóidh Institiúid Oideachais Marino an costas taistil agus cothaithe a bhaineann leis sin. 

Céard iad na roghanna a bheidh agam mar mhúinteoir?

Oireann an Baitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge (Bunmhúinteoireacht) go speisialta do mhic léinn a dteastaíonn uathu múineadh san earnáil oideachais Lán-Ghaeilge i.e. i scoileanna Gaeltachta nó i scoileanna Lán-Ghaeilge. Beidh céimithe leis an gcéim i dteideal freisin post a lorg i scoil ina bhfuil an Ghaeilge mar dhara teanga. D’fhéadfadh céimithe obair sna meáin chomh maith.

“Bhí spéis agam i gcónaí sa Ghaeilge agus mar mhúinteoir ba mhaith liom múineadh trí mheán na Gaeilge. Is aoibhinn liom go bhfuil an cúrsa ar fad trí Ghaeilge. Tá sé go hiontach go mbeidh Socrúchán Scoile deich seachtaine á dhéanamh agam sa Ghaeltacht sa Cheathrú Bliain agus go mbeidh an Institiúid ag íoc as.”

Liosta na Modúl

Bliain 1Bliain 2 Bliain 3Bliain 4

Socrúchán Scoile agus Léann an tSocrúcháin Scoile

MeánrangannaRanganna SinsearachaOideachas Luath-ÓigeArdsocrúchán Scoile (10 seachtaine sa Ghaeltacht)

Bonnstaidéar

Tuiscintí Stairiúla ar an OideachasLéann na Teanga/Ag Foghlaim Teangacha Breise/Ag Múineadh Trí Mheán na GaeilgeOideachas Luath-ÓigeTuiscintí Fealsúnacha  ar an Oideachas
An tSíceolaíocht san OideachasSocheolaíocht/ Síceolaíocht san OideachasCuraclam agus Measúnú/ Sochtheangeolaíocht
Oideachas Uileghabhálach (Oid. Speis. i suíomh Lán-Ghaeilge)Léann Litríocht Ghaeilge na nÓg

Léann an Churaclaim/Modheolaíocht

Múineadh an Bhéarla/Múineadh na GaeilgeMúineadh an Bhéarla/Múineadh na GaeilgeMúineadh an Bhéarla/Múineadh na Gaeilge
Múineadh na Matamaitice/ Oideachas Sóisialta Imshaoil agus Eolaíochta (OSIE) (FCÁT)Corpoideachas (FCÁT)Oideachas Sóisialta Imshaoil agus Eolaíochta (OSIE) / Múineadh na Matamaitice (FCÁT)
Corpoideachas (FCÁT)Oideachas Sóisialta Pearsanta agus Sláinte (OSPS) (FCÁT)
Oideachas Sóisialta Pearsanta agus Sláinte (OSPS) (FCÁT)Oideachas Sóisialta Imshaoil agus Eolaíochta (OSIE) / Múineadh na Matamaitice (FCÁT)
Oideachas na nEalaíon (Na hAmharcealaíona) (FCÁT)Oideachas na nEalaíon (Drámaíocht) (FCÁT)Oideachas na nEalaíon (Ceol) (FCÁT)
Oideachas Reiligiúnach (FCÁT)

Léann Gairmiúil/Cleachtas Múinteoireachta

Teagasc & Foghlaim 1 (Garchleachtas)Teicneolaíochtaí Cruthaitheacha & Foghlaim FhiosrúchánbhunaitheTeagasc & Foghlaim (Garchleachtas)/Bainisteoireacht Iompair
Cumarsáid, Eagrúchán agus Bainisteoireacht an tSeomra Ranga (Tumoideachas, Suíomhanna Ilghrád)Comhtháthú, Samhlaíocht agus Nuálaíocht Thraschuraclaim & Ealaíona an Chultúir GhaelaighCumas Cumarsáideach sa Ghaeilge agus sa Bhéarla don Scoil agus do Phobal na Scoile / Teicneolaíocht an Eolais agus na CumarsáideAn Múinteoir mar dhuine den lucht gairmiúil eolasach (Matamaitic)
Teanga, Litearthacht agus Litríocht an Bhéarla/ na Gaeilge           Teanga, Litearthacht agus Litríocht an Bhéarla/ na Gaeilge           MatamaiticMachnamh ar Chleachtas Gairmiúil

Speisialachas

Matamaitic    Speisialachas Taighde agus Miontráchtas (Oideachas Trí Mheán na Gaeilge / Litríocht na Gaeilge)

Eolas Ginearálta

Cóid CAO: CM003/CM004 (*do dhaltaí Gaeltachta)

Fad an Chúrsa: 4 bliana lánaimseartha

Leibhéal Gradaim: 8 de réir an Chreata Náisiúnta Cáilíochtaí

An Córas Eorpach Aistrithe Creidiúna (ECTS): 240 creidmheas

Foras cáiliúcháin: Coláiste na Tríonóide, Ollscoil Bhaile Átha Cliath 

Íosriachtanais Iontrála don Bhaitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge 2019/2020:

Ardteistiméireacht

Líon na n-ábhar Ardteistiméireachta: 6

Íosmhéid ábhair ardleibhéil: 3 (H5 ar a laghad ach féach íosriachtanais ar leith thíos don Ghaeilge, don Bhéarla agus don Mhatamaitic)

Íosghráid ar Leith:  

Gaeilge: H3 (agus TEG*: B1)

Béarla: H7 / O4         

Matamaitic: H7 / O4

*TEG (Teastas Eorpach na Gaeilge) Leibhéal B1 (pas 50%) le bheith ag gach mac léinn. Beidh na scrúduithe TEG ar siúl ar an Satharn, 22 Feabhra, 2020. Íocfaidh Institiúid Oideachais Marino an táille TEG ar ais do scoláirí rathúla sna scrúduithe TEG a chláraíonn ar an mBaitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge in Institiúid Oideachais Marino. Chun níos mó eolais a fháil faoi sin féach www.teg.ie

Caithfidh iarratasóirí lánfhásta iarratais a bheith istigh acu tríd an Lár-Oifig Iontrála (CAO) faoi 5.15 i.n. ar 1 Feabhra. Caithfidh mac léinn aibí a bheith 23 bliain d’aois nó os a chionn ar 1 Eanáir na bliana ina bhfuil an mac léinn ag iarraidh an cúrsa a thosú. I lár Mhí an Mhárta, cuirfear ríomhphost chuig iarratasóirí lánfhásta ag insint dóibh an sásaíonn siad na riachtanais iontrála nó nach sásaíonn. Aon iarratasóir a shásaíonn na riachtanais iontrála agus atá ag iarraidh go ndéanfar measúnú ar a (h)iarratas mar iarratasóir lánfhásta, iarrfar air/uirthi “Foirm Iarratais Fhorlíontach ar Mhúinteoireacht Bhunscoile (Baitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge)do Mhic Léinn Lánfhásta (d’Institiúid Oideachais Marino)” a chomhlánú agus a chur ar ais díreach chuig: An tOifigeach Iontrálacha, Institiúid Oideachais Marino, Ascaill Uí Ghríofa, Baile Átha Cliath 9. Is é an spriocdháta le foirmeacha iarratas a bheith ar ais ná an Aoine, 17 Aibreán 2020. Má tá aon cheisteanna agat faoi iontráil do mhic léinn aibí, cuir ríomhphost chuig admissions@mie.ie .