Our website uses cookies to offer you a better browsing experience, analyse site traffic, personalise content, and serve targeted advertisements. Please visit our Cookie Policy page for more information about cookies and how we use them

Tuarascáil Bhliantúil Uachtarán IOM 2018-2019

TOD Web Profile

Ba bhliain an-dearfach ar fad í an an bhliain 2018-2019 d’Institiúid Oideachais Marino - bliain ina raibh athrú, fás agus rath, agus méadú ag teacht ar líon mhic léinn agus líon bhaill foirne na hInstitiúide chomh maith le méadú ar a tairiscint clár iarchéime. Tháinig méadú chomh maith ar an éileamh ar áiteanna ar chláir fhochéime na hInstitiúide. I dtimpeallacht beartais agus rialála éilitheach atá ag athrú, lean an Institiúid ag feidhmiú de réir na gcaighdeán is airde i ngach gné dá cuid oibre.

Le socrú na gcaighdeán sin cinntítear, mar phobal teagaisc, foghlama agus taighde, go leanaimid leis an eispéireas is saibhre, is tacúla, is uilechuimsithí agus is scaoiltí a chur ar fáil do na mic léinn ar fud ár gclár ar fad, spreagtha ag luachanna Edmund Rice Bheannaithe.

Ag Institiúid Oideachais Marino cuirimid an foghlaimeoir ag croílár ár bpróisis chinnteoireachta, ag cinntiú go mbeidh dínit agus acmhainn gach duine lárnach dar saol, dár n-obair, agus dár seirbhís. Léirítear cáilíocht eispéireas na mac léinn a thairgeann an Institiúid sa mhéadú 13% ar líon na mac léinn in 2018, leis an éileamh méadaithe ar áiteanna a bhfuil méadú ar íosriachtanais phointí CAO do na cláir le haghaidh Baitsiléir san Oideachas agus don Bhaitsiléir san Eolaíocht (Léann Oideachais) mar thoradh air.

Seoladh Baitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge go hoifigiúil i mí Mheán Fómhair 2018, agus tá an chéad ghlacadh ionchais beartaithe le haghaidh 2019-2020. Leanadh leis an ullmhúchán do thosach an chláir seo le linn na bliana. Tairgfidh an Institiúid thart ar 30 áit ar an gclár i mí Mheán Fómhair 2019, agus ag cur san áireamh an ardleibhéal suime sna háiteanna agus an ardleibhéal iarratas ar áiteanna ar an gclár, táimid ag súil le fáilte a chur roimh an gcohórt úr seo de mhic léinn bheoga agus uaillmhianacha i mí Mheán Fómhair.

Agus muid ag bogadh i dtreo na gcéimeanna deiridh den tréimhse atá cumhdaithe i bPlean Straitéiseach 2015-2020 Institiúid Oideachais Marino, tá sé misniúil machnamh a dhéanamh ar an dul chun cinn a rinneadh agus atá fós á dhéanamh maidir leis na cuspóirí atá léirithe sa doiciméad sin a bhaint amach. Go deimhin, in 2018-2019 rinneadh a lán obair ullmhúcháin le bonn eolais a chur faoi chéad phlean straitéiseach eile na hInstitiúide. Bhí an Institiúid páirteach chomh maith i bpleanáil dhian roimh an gcéad Athbhreithniú Éifeachtúlachta agus Cáilíochta Institiúide mar sholáthraí nasctha Choláiste na Tríonóide. Cuireadh an chéad Athbhreithniú tréimhsiúil Cláir den Bhaitsiléir san Eolaíocht (Léann Oideachais) i gcrích go rathúil chomh maith. Leanann an Institiúid ag feidhmiú go brabúsach agus le páirt a ghlacadh sa phleanáil le haghaidh fás agus forbairt fhadtéarmach.

Rinneadh athbhreithniú suntasach eagraíochtúil struchtúrach le linn na tréimhse tuairiscithe sin. Mar thoradh ar na moltaí a tháinig as an athbhreithniú sin déanfar athruithe ar struchtúr bainistíochta agus struchtúr roinne na hInstitiúide le haghaidh 2019-2020. Ba phríomhthosaíocht é an leibhéal agus an luas sin athraithe a bhainistiú agus a chinntiú ag an am céanna go bhfuil an Institiúid fós tiomanta dá misean cuimsiú agus sármhaitheas a chur chun cinn san oideachas, agus baineadh é sin amach a bhuíoch don tacaíocht ón gComhlacht Rialaithe, go háirithe a Chathaoirleach, an tOllamh Linda Hogan. Den chuid is mó, áfach, d’éirigh leis mar gheall ar rannpháirtíocht agus ar thacaíocht fhoireann na hInstitiúide arb iad a baill fíorfheighlithe an lasair a shoilsíonn ‘Bealach Marino’, an lasair a threoraíonn sinn agus muid ag féachaint le daoine eile a spreagadh agus misneach a chur iontu trí uaillmhian theasaí a chothú nó na buicéid a líonadh go séimh.

I mo chéad Tuarascáil Bhliantúil mar Uachtarán Institiúid Oideachais Marino, ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil le mo réamhtheachtaí, an tOllamh Anne O’Gara, agus le gach ball de phobal Institiúid Oideachais Marino, den am atá caite agus den am i láthair. Roinnimid ár rath le chéile.

An Dr Teresa O'Doherty 

Uachtarán, Institiúid Oideachais Marino

Tuarascáil Bhliantúil Uachtarán Institiúid Oideachais Marino 2018-2019

MIE President's Annual Report 2018-2019 (English & Irish)

MIE President's Annual Report 2018-2019 (English)