We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

New President of MIE Appointed

13/03/18

Prof Teresa O'Doherty

Marino Institute of Education (MIE) is pleased to announce that Professor Teresa O’Doherty has been appointed as the new President of MIE with effect from May 2018. Professor O’Doherty is currently the Dean of Education at Mary Immaculate College, Limerick, and will succeed MIE’s current President, Professor Anne O’Gara, who will retire following 12 years in the role.

‘Marino Institute of Education has a very strong tradition and reputation in Ireland’s education sector. In recent years it has grown in terms of its undergraduate and postgraduate programme offering, its student numbers, and its research output. It is a testament to the work of Professor O’Gara and all of her colleagues at MIE that the institute is enjoying a significant growth phase. I welcome this exciting opportunity and I am very much looking forward to working with my new colleagues to continue to deliver a quality third level education experience to our students and to contribute to the Irish and international education research landscape,’ said Professor O’Doherty.

Reflecting on the new appointment, Professor Linda Hogan, Chairperson of MIE’s Governing Body, said: ‘Given the exceptional level of dedication and leadership shown by Professor O’Gara during her tenure, it was imperative that we appointed a successor who would have the qualities to build on the significant progress made to date. With Professor O’Doherty’s appointment, MIE’s Governing Body is confident that the institute will greatly benefit from her stewardship and vision in the coming months and years. On behalf of the MIE Governing Body, I would like to thank Professor O’Gara for her service to MIE and to congratulate her for her overall service to Irish education in a career spanning 40 years.’

Professor Anne O’Gara welcomed the appointment of her successor: ‘Though my role at MIE has been a significant and rewarding part of my professional life, on a personal level it has also led to many friendships with colleagues, students and other members of the MIE community. The sadness of leaving, however, is tempered with the knowledge that my successor is of the highest quality and who has already achieved a significant body of work in Irish education. I extend a very warm Marino welcome to Teresa, and I wish her the very best as she starts this new chapter in her career.’

Prior to her current appointment, Professor O’Doherty has held several positions in the education sector, including: Lecturer in Education and Assistant Dean, Research, at the College of Education, University of Limerick; Senior Lecturer in Education & Director of Continuing Professional Development, Mary Immaculate College; and Head of Education, Mary Immaculate College.

Uachtarán Nua Ceaptha ar Institiúid Oideachais Marino

13/03/18

Tá áthas ar Institiúid Oideachais Marino (IOM) a fhógairt go bhfuil an tOllamh Teresa O’Doherty ceaptha mar an Uachtarán nua ar IOM le héifeacht ó Bhealtaine 2018. Tá an tOllamh O’Doherty ina Déan an Oideachais faoi láthair i gColáiste Mhuire Gan Smál, Luimneach, agus tiocfaidh sí i gcomharbacht ar an Ollamh Anne O’Gara, Uachtarán IOM faoi láthair, a bheidh ag dul ar scor tar éis dhá bhliain déag a chaitheamh sa ról.

‘Tá traidisiún an-láidir ag Institiúid Oideachais Marino in earnáil an oideachais in Éirinn agus clú dá réir. Le blianta beaga anuas tá borradh tagtha faoi líon na gclár fochéime agus iarchéime a tháirgeann an Institiúid, faoi líon na mac léinn inti agus faoin méid taighde atá ag teacht aisti. Is teistiméireacht í ar obair an Ollaimh O’Gara agus a comhghleacaithe go léir in IOM go bhfuil an Institiúid ag dul trí thréimhse shuntasach fáis. Fáiltím roimh an deis spreagúil seo agus táim ag súil go mór lena bheith ag obair le mo chomhghleacaithe nua agus le leanúint ar aghaidh ag cur éispéireas oideachais tríú leibhéal den scoth ar fáil dár gcuid mac léinn agus ag cur leis an tírdhreach taighde in Éirinn agus go hidirnáisiúnta,’ dúirt an tOllamh O’Doherty.

Ag labhairt faoin gceapachán nua, dúirt an tOllamh Linda Hogan, Cathaoirleach Bhord Rialaithe IOM:  ‘Ag cur san áireamh an tiomantas eisceachtúil agus an cheannaireacht a bhí léirithe ag an Ollamh O’Gara i rith a tréimhse mar Uachtarán, bhí sé riachtanach dúinn comharba a cheapadh a mbeadh na buanna aige / aici chun tógáil ar an dul chun cinn go dtí seo. Le ceapadh an Ollaimh O’Doherty, tá an Institiúid muiníneach go rachaidh a maoirseacht agus a fís go mór chun sochair don Institiúid sna míonna agus sna blianta atá romhainn. Thar ceann Bhord Rialaithe IOM ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an Ollamh O’Gara as a seirbhís d’IOM agus tréaslú léi as a seirbhís ghinearálta don oideachas in Éirinn thar a gairm dhá scór bliain.’

Chuir an tOllamh Anne O’Gara fáilte chroíúil roimh cheapadh a comharba: ‘Cé go raibh mo ról in IOM mar chuid thábhachtach de mo shaol gairmiúil agus cé gur bhain mé an-sásamh as, ag leibhéal pearsanta rinne mé cairde nua le comhghleacaithe, le mic léinn agus le baill eile de phobal IOM. An brón atá orm agus mé ag imeacht, tá sé maolaithe ag an eolas gur duine den chéad scoth í mo chomharba a bhfuil ionchur mór déanta aici cheana féin san oideachas in Éirinn. Cuirim fáilte chroíúil roimh Threasa agus guím gach rath uirthi agus an chaibidil nua seo ina gairm á hoscailt aici.’

Roimh cheapachán an Ollaimh O’Doherty, bhí go leor ról eile aici in earnáil an oideachais, ina measc: Léachtóir san Oideachas agus Leas-Déan, Taighde, ag Coláiste Oideachais Ollscoil Luimnigh; Léachtóir Sinsearach san Oideachas agus Stiúrthóir ar Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach, Coláiste Mhuire Gan Smál; Ceann an Oideachais, Colaiste Mhuire Gan Smál.   

About MIE

Marino Institute of Education (MIE) is a teaching, learning and research community committed to promoting inclusion and excellence in education. We have a long and proud involvement with education, specifically initial teacher education (ITE), dating back over 100 years.

Our association with Trinity began in 1976, when the first intake of lay students registered for the Bachelor in Education (B.Ed.) course. In July 2011, this relationship was further strengthened with the formalisation of an agreement which places MIE under the joint trusteeship of the Congregation of Christian Brothers European Province and Trinity College Dublin, the University of Dublin.

In the last decade, the academic mission and scope of MIE’s activity has been re-envisioned to encompass a deeper understanding of education in and beyond the classroom, to incorporate the continuum of teacher education and the education of specialist education practitioners at early years, primary and further education levels. This is allied with a commitment to education studies encompassing non-traditional education settings and the wider education environment in a pluralist context.