We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

Claire Dunne PhD

Claire Dunne_Website Profle_2016_resized

Contact

Telephone
01 805 7726
Location
St. Mary's

Rannóg/Section

Coláiste, Rannóg na Gaeilge

Cáilíochtaí/Qualifications

(2016) PhD sa Teangeolaíocht Fheidhmeach (Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath)

(2008) Teastas san Aistriúchán (Foras na Gaeilge, Baile Átha Cliath)

(2007) MA sa Staidéar Idirchultúrachais (Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath)

(2006) B.Oid. (Onóracha) (Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath)

Múineadh/Teaching

Gaeilge (Gramadach na Gaeilge, Labhairt na Gaeilge, Litríocht Ghaeilge na nÓg)

Language Study

Teaching and Learning

MA san Oideachas Idirchultúrtha

Taighde agus Sainspéiseanna/ Research and Professional Interests

Sochtheangeolaíocht na Gaeilge (Athbheochan agus athneartú mionteangacha tríd an gcóras oideachais, Dearcadh i leith teangacha)

Litríocht Ghaeilge na n-óg

Cur chuige idirchultúrtha san oideachas agus sa litríocht

Cúrsaí Aistriúcháin (Tagairtí cultúrtha in aistriúcháin)

Foilseacháin le Déanaí/Recent Publications

Ailt Acadúla Phiarmheasta le Déanaí/ Recent Peer-Reviewed Academic Articles

Dunne, Claire, M. “Drámaíocht na Gaeilge sa Seomra Ranga Bunscoile: Modh Ealaíne nó Modheolaíocht?.” Breac A Digital Journal of Irish Studies, Lúnasa 2016. (Ar fáil ar: https://breac.nd.edu/articles/69044-dramaiocht-na-gaeilge-sa-seomra-ranga-bunscoile-modh-ealaine-no-modheolaiocht/)

Dunne, Claire, M. “Tagairtí Cultúrtha i Litríocht na nÓg.” Litríocht na Gaeilge ar Fud an Domhain. Eagí. Ríona Nic Congáil, Máirín Nic Eoin, Méidhbhín Ní Úrdail, Pádraig Ó Liatháin agus Regina Uí Chollatáin Baile Átha Cliath: LeabhairCOMHAR, 2015. 279-299.

Dunne, Claire M. “Éagsúlacht ar Chúl Éaga? Léiriú ar an Éagsúlacht Chultúrtha i Litríocht na nÓg.” Thar an Tairseach: Aistí ar Litríocht agus ar Chultúr na nÓg. Eagí. Róisín Adams, Claire M. Dunne agus Caoimhe Nic Lochlainn. Baile Átha Cliath: LeabhairCOMHAR, 2014. 157-181.

Ailt d’Irisí le Déanaí/ Recent Magazine Articles

Dunne, Claire, M. "Ré Órga na Foilsitheoireachta." Inis: The Children’s Books Ireland Magazine. 50 (2017):

Dunne, Claire. M. “Tonn agus Fonn Léitheoireachta.” Inis: The Children’s Books Ireland Magazine. 48 (2016): 5 - 6.

Tuarascálacha le Déanaí/ Recent Reports

Dunne, C. M. agus Hickey, T. M. (2017) Roghanna agus Cleachtais Léitheoireachta an Aosa Óig. Baile Átha Cliath: An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta. Ar fáil ar: http://www.cogg.ie/taighde/  

Obair Eagarthóireachta le Déanaí/ Recent Editorial Work

Eagarthóir Gaeilge, Rogha Leabhar (2017)

Eagarthóir Gaeilge, An Cnuasach Náisiúnta Leabhar do Pháistí (2016)

Eagarthóir Gaeilge, Rogha Leabhar (2015, 2016)

Comheagarthóir don tríú cnuasach aistí ar litríocht na n-óg (2014)

Eagarthóir Gaeilge, Inis Magazine (2011 – 2014)

Páipéir tugtha ag Comhdhálacha le Déanaí/ Recent Conference Papers

Dunne, Claire. M. "Ábhair Oidí a chumasú múineadh i suíomhanna lán-Ghaeilge: Ról an Chomhtheagaisc", Ag treorú foghlama sa Ghaeloideachas, Béal Feirste, Bealtaine 2017.

Dunne, Claire. M. "Fás, Forbairt agus Foilsitheoireacht", An Cumann Éireannach um Staidéar ar Litríocht na nÓg, DCU Campas na Naomh Uile, Aibreán 2017.

Dunne, Claire, M. agus Hickey, T. M. “Promoting Reading in a Heritage or Endangered Language: From Book Floods to Book Clubs”, Conference on Immersion and Dual Language Education, Minneapolis, Deireadh Fómhair 2016.

Dunne, Claire, M. “Domhain agus Scéalta na bPáistí.” American Conference of Irish Studies, National Meeting, Notre Dame University, Márta, 2016.

Dunne, Claire, M.  “Drámaíocht na nÓg: Modh Ealaíne nó Modheolaíocht?” Comhdháil na Gaillimhe, Deireadh Fómhair, 2015.

Dunne, Claire, M.  “Guth an Éireannaigh i Meiriceá.” International Association of Studies in Irish Literature, York, Iúil 2015.

Dunne, Claire, M.  “Primary Teachers: The Modern Day Revivalist?” American Conference of Irish Studies, National Meeting, Fort Lauderdale, Márta 2015.

Dunne, Claire, M.  “Irish-language drama: Art form or Methodology?” Language on the Boards, Notre Dame University, Aibreán 2015.

Dunne, Claire, M.  “Is Diversity in Children’s Literature a Foreign Concept?” American Conference of Irish Studies, MidWest Regional Meeting, Detroit, Samhain, 2014.

Dunne, Claire, M.  “Aistriúcháin, Comheagráin agus Tagairtí Cultúrtha i Litríocht na nÓg.” Litríocht na Gaeilge ar fud an Domhain, Márta 2014.

Aoiléachtaí le Déanaí/ Recent Guest Lectures

Dunne, Claire, M.  “Aistear an Ábhair Oide.” Hibernia College, Márta 2016.

Dunne, Claire, M.  “Scéal na Gaeilge.” Stenden University, Aibreán 2016.

Beathaisnéis/ Biography

Is léachtóir le Gaeilge í Claire M. Dunne in Institiúid Oideachais Marino. Chaith seal ag múineadh sa chóras gaelscolaíochta. D’oibrigh mar aistritheoir don chomhlacht Sanas. Thug Foras na Gaeilge creidiúnú mar aistritheoir cáilithe sa bhliain 2008. Tá MA aici sa Staidéar Idirchultúrachais agus dochtúireacht aici sa Teangeolaíocht Fheidhmeach. Ón mbliain 2011 - 2014 bhí sí ina heagarthóir Gaeilge don irisleabhar Inis. Chaith sí bliain ag múineadh Gaeilge in Ollscoil Notre Dame ar scoláireacht Fulbright. Sa bhliain 2015, d’fheidhmigh sí mar eagarthóir Gaeilge do Chnuasach Náisiúnta Leabhar do Pháistí. Le déanaí, rinne sí tionscadal taighde maidir le roghanna agus cleachtais léitheoireachta an aosa óig, taighde arna mhaoiniú ag an gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta. Sa bhliain 2017 - 2018 beidh áiseanna Foghlaim Chomhtháite Ábhair agus Teanga á gceapadh aici do mhúineadh na drámaíochta trí Ghaeilge i scoileanna lán-Bhéarla, tionscadal arna mhaoiniú ag an gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta.

Gradaim agus Maoiniú le Déanaí/ Recent Awards and Bursaries

(2016 - 2017) Scoláireacht um cheapadh áiseanna arna mhaoiniú ag an gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta chun áiseanna drámaíochta Gaeilge a cheapadh do scoileanna lán-Bhéarla.

(2015 – 2016) Scoláireacht Taighde arna mhaoiniú ag an gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta le staidéar a dhéanamh ar thaithí agus chleachtais léitheoireachta an aosa óig.

(2014 - 2015) Scoláireacht Fulbright chun Gaeilge a mhúineadh in Ollscoil Notre Dame.