Our website uses cookies to offer you a better browsing experience, analyse site traffic, personalise content, and serve targeted advertisements. Please visit our Cookie Policy page for more information about cookies and how we use them

Claire Dunne PhD

clairedunne

Contact

Telephone
01 805 7726
Location
St. Mary's, Room 225

Roinn/Section

Coláiste, Department of English and Roinn na Gaeilge

Cáilíochtaí/Qualifications

(2016) PhD sa Teangeolaíocht Fheidhmeach (Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath)

(2008) Teastas san Aistriúchán (Foras na Gaeilge, Baile Átha Cliath)

(2007) MA sa Staidéar Idirchultúrachais (Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath)

(2006) B.Oid. (Onóracha) (Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath)

Múineadh/Teaching

Gaeilge (Gramadach na Gaeilge, Labhairt na Gaeilge, Litríocht Ghaeilge na nÓg)

Síceolaíocht san Oideachas

Ag Aistriú chuig an Ardoideachas

MA san Oideachas Idirchultúrtha

Language Study

Taighde agus Sainspéiseanna/ Research and Professional Interests

Sochtheangeolaíocht na Gaeilge (Athbheochan agus athneartú mionteangacha tríd an gcóras oideachais, Dearcadh i leith teangacha)

Litríocht Ghaeilge na n-óg

Cúrsaí Aistriúcháin 

Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teanga

Foilseacháin le Déanaí/Recent Publications

Ailt Acadúla Phiarmheasta le Déanaí/ Recent Peer-Reviewed Academic Articles

Dunne, C. M. (2019). Primary teachers’ experiences in preparing to teach Irish: Views on promoting the language and language proficiency. Studies in Self-Access Learning Journal, 10(1), 21-43.

Dunne, Claire. M. and Hickey, Tina, M. (2018). From Book Floods to Reading Clubs. In Culligan, B. & Wilson, M. (Eds.), Perspectives on Literacy: Bringing Voices Together (pp.19-33). Drumcondra, Dublin: Literacy Association of Ireland.

Dunne, Claire, M. “Drámaíocht na Gaeilge sa Seomra Ranga Bunscoile: Modh Ealaíne nó Modheolaíocht?.” Breac A Digital Journal of Irish Studies, Lúnasa 2016. (Ar fáil ar: https://breac.nd.edu/articles/69044-dramaiocht-na-gaeilge-sa-seomra-ranga-bunscoile-modh-ealaine-no-modheolaiocht/)

Dunne, Claire, M. “Tagairtí Cultúrtha i Litríocht na nÓg.” Litríocht na Gaeilge ar Fud an Domhain. Eagí. Ríona Nic Congáil, Máirín Nic Eoin, Méidhbhín Ní Úrdail, Pádraig Ó Liatháin agus Regina Uí Chollatáin Baile Átha Cliath: LeabhairCOMHAR, 2015. 279-299.

Dunne, Claire M. “Éagsúlacht ar Chúl Éaga? Léiriú ar an Éagsúlacht Chultúrtha i Litríocht na nÓg.” Thar an Tairseach: Aistí ar Litríocht agus ar Chultúr na nÓg. Eagí. Róisín Adams, Claire M. Dunne agus Caoimhe Nic Lochlainn. Baile Átha Cliath: LeabhairCOMHAR, 2014. 157-181.

Ailt d’Irisí le Déanaí/ Recent Magazine Articles

Dunne, Claire. M. (2019). Cois Life: Coiscéimeanna suntasacha i bhfoilsitheoireacht don óige. Inis Magazine. Dublin: Children’s Books Ireland.

Dunne, Claire, M. (2018) Scéalaí agus Scríbhneoir: Alt in Ómós Liam Uí Mhuirthile, Eagrán Mhí Lúnasa, Baile Átha Cliath: Comhar.

Dunne, Claire, M. "Ré Órga na Foilsitheoireachta." Inis: The Children’s Books Ireland Magazine. 50 (2017):

Dunne, Claire. M. “Tonn agus Fonn Léitheoireachta.” Inis: The Children’s Books Ireland Magazine. 48 (2016): 5 - 6.

Tuarascálacha le Déanaí/ Recent Reports

Dunne, C. M. agus Hickey, T. M. (2017) Roghanna agus Cleachtais Léitheoireachta an Aosa Óig. Baile Átha Cliath: An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta. Ar fáil ar: http://www.cogg.ie/taighde/

Podchraoltaí le Déanaí

Agallóir agus eagraí podchraolta Radical Young People’s Texts and Culture, Institiúid Oideachais Marino, 28 – 30 Márta 2019 https://issclblog.wordpress.com/podcasts/

Podchraodh Club Leabhar.com: https://www.clubleabhar.com/Eolas.aspx?kd=Nuacht&Lang=ga

Podchraoladh ar aistriúchán liteartha: https://soundcloud.com/scoil-icsf-ucd/clairedunne

Obair Eagarthóireachta le Déanaí/ Recent Editorial Work

Eagarthóir Gaeilge, Rogha Leabhar (2015- 2019)

Eagarthóir Gaeilge, An Cnuasach Náisiúnta Leabhar do Pháistí (2016)

Comheagarthóir don tríú cnuasach aistí ar litríocht na n-óg (2014)

Eagarthóir Gaeilge, Inis Magazine (2011 – 2014)

Páipéir tugtha ag Comhdhálacha le Déanaí/ Recent Conference Papers

Dunne, Claire. M. (2019, June). Co-teaching and the development of minority language education programmes. Paper presented at the. University of Minnesota: Center for Advance Research on Language Acquisition.

Dunne, Claire, M. (2019, Márta) Humour as social commentary and subversion in Irish-language comics. Páipéar tugtha ag Radical Young People’s Texts and Culture, Institiúid Oideachais Marino, 28 – 30 Márta 2019.

Dunne, Claire. M. (2018, Meán Fómhair). Gluaiseacht is ea mo shaol feasta – An tAistear Fisiceach agus Intinne i Saothar Alan Titley don Aos Óg. Paper presented at An Domhan a Chruthaigh Alan Titley, Kylemore Abbey.

Dunne, Claire. M. (2018, Deireadh Fómhair). Teicnící Aistriúcháin i Litríocht na nÓg. Paper presented at A Way in for the World Literary Translation at Home and Abroad.

Dunne, Claire. M. (2018, Samhain). Getting Parents Reading: Supporting Irish Homework. Paper presented at Literacy Association of Ireland.

Dunne, Claire. M. "As lámha a chéile: cur chuige comhtháite do mhúineadh na drámaíochta trí Ghaeilge, An Dara Comhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas – An Tumoideachas: Deiseanna agus Dea-chleachtais, Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach, Bealtaine 2018.

Dunne, Claire. M. "Becoming a Teacher of Irish: The Evolution of Beliefs, Attitudes and Role Perceptions", The Psychology of the Language Learner, International Association for the Psychology of Language Learning, Waseda University, Tokyo, Bealtaine 2018.

Dunne, Claire. M. "Ábhair Oidí a chumasú múineadh i suíomhanna lán-Ghaeilge: Ról an Chomhtheagaisc", Ag treorú foghlama sa Ghaeloideachas, Béal Feirste, Bealtaine 2017.

Dunne, Claire. M. "Fás, Forbairt agus Foilsitheoireacht", An Cumann Éireannach um Staidéar ar Litríocht na nÓg, DCU Campas na Naomh Uile, Aibreán 2017.

Dunne, Claire, M. agus Hickey, T. M. “Promoting Reading in a Heritage or Endangered Language: From Book Floods to Book Clubs”, Conference on Immersion and Dual Language Education, Minneapolis, Deireadh Fómhair 2016.

Dunne, Claire, M. “Domhain agus Scéalta na bPáistí.” American Conference of Irish Studies, National Meeting, Notre Dame University, Márta, 2016.

Beathaisnéis/ Biography

Is léachtóir le Gaeilge í Claire M. Dunne in Institiúid Oideachais Marino. Chaith seal ag múineadh sa chóras gaelscolaíochta. D’oibrigh mar aistritheoir don chomhlacht Sanas. Thug Foras na Gaeilge creidiúnú mar aistritheoir cáilithe sa bhliain 2008. Tá MA aici sa Staidéar Idirchultúrachais agus dochtúireacht aici sa Teangeolaíocht Fheidhmeach. Ón mbliain 2011 - 2014 bhí sí ina heagarthóir Gaeilge don irisleabhar Inis. Chaith sí bliain ag múineadh Gaeilge in Ollscoil Notre Dame ar scoláireacht Fulbright. Sa bhliain 2015, d’fheidhmigh sí mar eagarthóir Gaeilge do Chnuasach Náisiúnta Leabhar do Pháistí. Le déanaí, rinne sí tionscadal taighde maidir le roghanna agus cleachtais léitheoireachta an aosa óig, taighde arna mhaoiniú ag an gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta. Sa bhliain 2017 - 2018 beidh áiseanna Foghlaim Chomhtháite Ábhair agus Teanga á gceapadh aici do mhúineadh na drámaíochta trí Ghaeilge i scoileanna lán-Bhéarla, tionscadal arna mhaoiniú ag an gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta.

Gradaim agus Maoiniú le Déanaí/ Recent Awards and Bursaries

(2016 - 2017) Scoláireacht um cheapadh áiseanna arna mhaoiniú ag an gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta chun áiseanna drámaíochta Gaeilge a cheapadh do scoileanna lán-Bhéarla.

(2015 – 2016) Scoláireacht Taighde arna mhaoiniú ag an gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta le staidéar a dhéanamh ar thaithí agus chleachtais léitheoireachta an aosa óig.

(2014 - 2015) Scoláireacht Fulbright chun Gaeilge a mhúineadh in Ollscoil Notre Dame.