Our website uses cookies to offer you a better browsing experience, analyse site traffic, personalise content, and serve targeted advertisements. Please visit our Cookie Policy page for more information about cookies and how we use them

Claire Dunne PhD

clairedunne

Contact

Telephone
01 805 7726
Location
St. Mary's, Room 108

Rannóg

Department of English and Roinn na Gaeilge

Role

Ceann Roinn an Bhéarla agus Roinn na Gaeilge

Biography

Is í Claire an Ceann Roinne ar Roinn an Bhéarla agus Roinn na Gaeilge in Institiúid Oideachais Marino ó 2022. Is léachtóir le Gaeilge agus aistritheoir í san institiúid chéanna le 16 bliana anuas. Roimhe seo, chaith sí seal ag múineadh sa chóras gaelscolaíochta agus ag obair mar aistritheoir don chomhlacht Sanas. Thug Foras na Gaeilge creidiúnú mar aistritheoir cáilithe sa bhliain 2008. Tá MA aici sa Staidéar Idirchultúrachais agus dochtúireacht aici sa Teangeolaíocht Fheidhmeach. Ón mbliain 2011 - 2014 bhí sí ina heagarthóir Gaeilge don irisleabhar Inis agus ó 2015 ar aghaidh, bhí sí ina heagarthóir Gaeilge do threoirleabhar bliantúil Leabhair Pháistí Éireann Rogha Leabhar mar aon le liostaí léitheoireachta de réir téamaí.Chaith sí bliain ag múineadh Gaeilge in Ollscoil Notre Dame ar scoláireacht Fulbright. Sa bhliain 2015, d’fheidhmigh sí mar chomheagarthóir ar an tríú cnuasach aistí ar litríocht Ghaeilge na n-óg Thar an Tairseach, agus mar eagarthóir Gaeilge ar an gCnuasach Náisiúnta Leabhar do Pháistí. Sa bhliain 2017, rinne sí tionscadal taighde maidir le roghanna agus cleachtais léitheoireachta an aosa óig, taighde arna maoiniú ag an gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta. Ba bhreitheamh í do Ghradaim Náisiúnta Leabhar na bPáistí ó 2017-2020 agus scríobh sí go leor na pacáistí áiseanna a bhaineann le leabhair Ghaeilge ar an ngearrliosta. Tá idir ailt taighde, ailt irisí agus áiseanna foghlama scríofa aici maidir le teagasc, litearthacht, léitheoireacht, agus litríocht na Gaeilge. Ó 2022-2023 bhí sí ina hUachtarán ar an Literacy Association of Ireland. 

Qualifications

(2016) PhD sa Teangeolaíocht Fheidhmeach (Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath)

(2008) Teastas san Aistriúchán (Foras na Gaeilge, Baile Átha Cliath)

(2007) MA sa Staidéar Idirchultúrachais (Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath)

(2006) B.Oid. (Onóracha) (Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath)

Teaching

Programme

Module Code

Module Name

Role

BOid

BO8108

Síeolaíocht an Oideachais 1

Ceannaire modúil agus léachtóir

BOid

N/A

Ag Aistriú chuig an Ardoideachas

Ceannaire modúil agus léachtóir

BOid

BO8203

Síceolaíocht an Oideachais 2/Curaclam agus Measúnú

Ceannaire modúil agus léachtóir

BOid

BO8201

Léann Teanga

Ceannaire modúil agus léachtóir

BOid

BO8218

Múineadh na Gaeilge 2

Ceannaire modúil agus léachtóir

BOid

BO8303

Múineadh na Gaeilge 3

Ceannaire modúil agus léachtóir

BEd

ED218

Teagasc Cruthaitheach Teanga

Ceannaire modúil agus léachtóir

PME

PM9113

Language 1

Ceannaire modúil agus léachtóir

ORCID iD

https://orcid.org/0009-0005-1614-090X

Publications and other outputs

 

Edited Books

 

Adams, R. Dunne, C. M. agus  Nic Lochlainn, C. (Eagí). Thar an tairseach: Aistí ar litríocht agus ar chultúr na nÓg. LeabhairCOMHAR.

 

Book Chapters

 

Dunne, C. M. (2021). Éabhlóid ar chúrsaí grinn i ngreannáin na hóige. In R.  Markus, M. Nic Eoin, D. Nic Mhathúna, E. Ní Mhuircheartaigh, B. Ó Conchubair, B., agus P. Ó Liatháin (Eagí), Ar an Imeall I Lár an Domhain. Ag Trasnú Tairseacha Staire, Teanga, Litríochta agus Cultúir (lgh. 469-484). Leabhar Breac.

Dunne, C. M. (2020). Ábhair oidí a chumasú múineadh i suíomhanna lán-Ghaeilge: Cur chuige an chomhtheagaisc. In G. Nig Uighir, S. Mac Corraidh agus C. Ó Pronntaigh (Eagí), Taighde agus Teagasc 7 Ag treorú foghlama sa Ghaeloideachas, (lgh. 20-35). Coláiste Ollscoile Naomh Muire.

Dunne, C. M. (2015). Tagairtí cultúrtha i litríocht na n-óg.  In R. Nic Congáil, M. Nic Eoin, M. Ní Úrdail, P. Ó Liatháin agus R. Uí Chollatáin (Eagí), Litríocht na Gaeilge ar Fud an Domhain (lgh. 279-299). LeabhairCOMHAR.

Dunne, C. M. (2014). Éagsúlacht ar chúl éaga? Léiriú ar an éagsúlacht chultúrtha i litríocht na n-óg. In R. Adams, C. M. Dunne agus C. Nic Lochlainn (Eagí). Thar an Tairseach: Aistí ar Litríocht agus ar Chultúr na nÓg, (lgh. 157-181). LeabhairCOMHAR.

Dunne, C. M. (2013). Inis: Léargas ar luach litríocht na Gaeilge don óige. In. C. Nic Lochlainn agus R. Nic Congáil (Eagí), Laethanta Gréine agus Oícheanta Sí, (lgh. 149-173). LeabhairCOMHAR.

Dunne, C. M. and Ní Fhaoláin, C. (2020). Getting parents reading: Supporting Irish reading at home. In G. Mehigan & M. Wilson (Eds.), Literacy without Borders. Engaging Literacy Learners in Diverse Settings (pp.120-133). Literacy Association of Ireland.

Dunne, C. M. and Hickey, T. M. (2018). From book floods to reading clubs. In B. Culligan & M. Wilson (Eds.), Perspectives on Literacy: Bringing Voices Together (pp.19-33). Literacy Association of Ireland.

 

Journal Articles

 

Thomas,E. and Dunne, C. M. (2022). ITE provision in minority language contexts: The case of Wales and Ireland. Journal of Immersion and Content-Based Language Education. 10(2), 1-26 http://doi.org/10.1075/jicb/21031.tho

Dunne, C. M. (2019). Primary teachers’ experiences in preparing to teach Irish: Views on promoting the language and language proficiency. Studies in Self-Access Learning Journal, 10(1), 21-43. https://sisaljournal.org/archives/mar19/dunne/

Dunne, C. M. (2016). Drámaíocht na Gaeilge sa seomra ranga bunscoile: Modh ealaíne nó modheolaíocht? Breac: A Digital Journal of Irish Studies. https://breac.nd.edu/articles/dramaiocht-na-gaeilge-sa-seomra-ranga-bunscoile-modh-ealaine-no-modheolaiocht/

 

Educational Resources

Dunne, C. M. (2024). (2a heagrán) Scéalta den scoth: Ag cothú fonn léitheoireachta. An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta. 

Dunne, C. M. (le teacht).  An fhoghlaim chomhtháite teanga agus ábhair. Treoir do mhúinteoirí. An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta.

Dunne, C. M. (2022). An Ghaeilge sa bhaile. An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta.

Dunne, C. M. (2022). An Bosca Leabharlainne. Bímis ag léamh. Leabhair Pháistí Éireann.

Dunne, C. M. (2021). Scéalta den scoth: Ag cothú fonn léitheoireachta. Institiúid Oideachais Marino/An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta.

Dunne, C. M. (2020). Sceitimíní: Gníomhaíochtaí Gaeilge agus drámaíochta. Institiúid Oideachais Marino/An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta.

 

Professional Journal Articles

 

Dunne, C. M. (2020). ‘Cuirimid a dó agus a dó le chéile’ Fiosracht agus cruthaitheacht na hóige in agallaimh bheirte le Joe Steve Ó Neachtain. Comhar, 80(2), lgh.14-16.

Dunne, C. M. (2019). Cois Life: Coiscéimeanna suntasacha i bhfoilsitheoireacht don óige. Inis: The Children’s Books Ireland Magazine, 57, lgh.6-8.

Dunne, C. M. (2018). Liam Ó Muirthile. Scéalaí agus scríbhneoir. Comhar, 78, 7. Ar fáil: Scéalaí agus scríbhneoir ... | Comhar.

 

Research Reports

 

Kiely, J., Haals Brosnan, M., Uí Chianáin, A., Colum, M. & Dunne, C. (2022). Report on the consultation with children on the draft primary curriculum, NCCA.

Kiely, J., O’Toole, L., Haals Brosnan, M., O’Keefe, C. and Dunne C. M. (2021). Parental involvement, engagement and partnership in their children’s learning during the primary school years. Part 2 (a). Marino Institute of Education.  

Dunne, C. M. (2020). Learning and teaching Irish in English-medium schools Part 1: 1878-1971. National Council for Curriculum and Assessment. https://ncca.ie/media/4796/learning-and-teaching-irish-in-english-medium-schools-1878-1971-part-1.pdf

Dunne, C. M. (2020). Learning and teaching Irish in English-medium schools Part 2: 1971-Present. National Council for Curriculum and Assessment. https://ncca.ie/media/4797/learning-and-teaching-irish-in-english-medium-schools-1971-present-part-2.pdf

Dunne, C. M. agus Hickey, T. M. (2017). Roghanna agus cleachtais léitheoireachta an aosa óig. An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta. https://www.cogg.ie/wp-content/uploads/cleachtais-agus-roghanna-leitheoireachta-an-aosa-oig.pdf

 

Conference Contributions

Ní Aogáin, S. agus Dunne, C. M. (2024, March 2). Taitneamh agus tairbhe: Playful pedagogies to support the teaching and learning of Irish. [Paper presentation]. Coláiste Mhuire gan Smál. Revolutionizing Education through Play. Perspectives from Policy, Research and Practice. 

Dunne, C. M. (2024, Feabhra 16). Multilingualim and Creativity. [Panel discussion]. Mother Tongues Festival. Tallaght Library.

Dunne, C. (2023, May 18-19). People, pedagogy and policy. [Paper presentation]. Trinity School of Education Language and Education Policy in Ireland Conference, Dublin.

Ní Dhuinn, M., & Dunne, C. (2023, May 18-19). Challenges and opportunities for immersion practitioner Teacher Educators in initial teacher education (ITE). [Paper presentation]. Trinity School of Education Language and Education Policy in Ireland Conference, Dublin.

Dunne, C. (2022, May 18-19). Remembering, misremembering and forgetting. The early periods in the teaching of Irish[Paper presentation]. Trinity School of Education and Marino Institute of Education Irish in Outlook Conference, Dublin.

Dunne, C. M. (2019, June). Co-teaching and the development of minority language education programmes. [Paper presentation]. University of Minnesota: Center for Advance Research on Language Acquisition, Minnesota, USA.

Dunne, C. M. (2019, Márta 28-30) Humour as social commentary and subversion in Irish-language comics. [Paper presentation]. Radical Young People’s Texts and Culture, Institiúid Oideachais Marino, Dublin, Ireland.

Dunne, C. M. (2018, Meán Fómhair). Gluaiseacht is ea mo shaol feasta – An tAistear Fisiceach agus Intinne i Saothar Alan Titley don Aos Óg. [Paper presentation].An Domhan a Chruthaigh Alan Titley, Kylemore Abbey.

Dunne, C. M. (2018, Deireadh Fómhair). Teicnící Aistriúcháin i Litríocht na nÓg. [Paper presentation]. A Way in for the World Literary Translation at Home and Abroad.

Dunne, C. M. (2018, Samhain). Getting Parents Reading: Supporting Irish Homework. [Paper presentation]. Literacy Association of Ireland.

Dunne, C. M. (2018, Bealtaine). As lámha a chéile: cur chuige comhtháite do mhúineadh na drámaíochta trí Ghaeilge, An Dara Comhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas – An Tumoideachas: Deiseanna agus Dea-chleachtais, Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach,.

Dunne, C. M. (2018, Bealtaine). Becoming a Teacher of Irish: The Evolution of Beliefs, Attitudes and Role Perceptions. [Paper presentation]. The Psychology of the Language Learner, International Association for the Psychology of Language Learning, Waseda University, Tokyo.

Dunne, C. M. (2017, Bealtaine). Ábhair Oidí a chumasú múineadh i suíomhanna lán-Ghaeilge: Ról an Chomhtheagaisc. [Paper presentation]. Ag treorú foghlama sa Ghaeloideachas, Béal Feirste.

Dunne, C. M. (2017, Aibreán). Fás, Forbairt agus Foilsitheoireacht. [Paper presentation]. An Cumann Éireannach um Staidéar ar Litríocht na nÓg, DCU Campas na Naomh Uile.

Dunne, C. M. agus Hickey, T. M. (2016, Fómhair). Promoting Reading in a Heritage or Endangered Language: From Book Floods to Book Clubs. [Paper presentation]. Conference on Immersion and Dual Language Education, Minneapolis, USA.

Dunne, C. M. (2016, Márta). Domhain agus Scéalta na bPáistí. [Paper presentation]. American Conference of Irish Studies, National Meeting, Notre Dame University, USA.

 

Podcasts

 

Eagraí podchraoltaí don tSraith Chomhrá de chuid The Irish Society for the Study of Children’s Literature. Our Conversations Series – The Irish Society for the Study of Children’s Literature (wordpress.com)

Agallóir Race Representation in Youth Literature. The Irish Society for the Study of Children’s Literature. Our Conversations Series – The Irish Society for the Study of Children’s Literature (wordpress.com)

Agallóir agus eagraí podchraolta Radical Young People’s Texts and Culture, Institiúid Oideachais Marino, 28 – 30 Márta 2019 https://issclblog.wordpress.com/podcasts/

Podchraoladh Club Leabhar.com: https://www.clubleabhar.com/Eolas.aspx?kd=Nuacht&Lang=ga

Podchraoladh ar aistriúchán liteartha: https://soundcloud.com/scoil-icsf-ucd/clairedunne

 

Webinar

 

Márta 2023. Ag déanamh feabhais i múineadh na Gaeilge. Marino Institute of Education.

Deireadh Fómhair 2023.Scéalta den scoth! Reading for pleasure in Irish. Children’s Books Ireland.

Bealtaine 2022.Supporting Ukrainian learners le Barbara O’Toole. ELSTA.

Aibreán 2022.An fheasacht fhóineolaíoch. Developing phonological awareness in Irish. Literacy Association of Ireland.

Márta 2022.Léitheoireacht na Gaeilge 1 le Tina Hickey agus Nancy Stenson. An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta.

Márta 2022.Léitheoireacht na Gaeilge 2 le Tina Hickey agus Nancy Stenson. An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta.

Deireadh Fómhair 2021.Staying connected. Exploring global citizenship education and intercultural education in the primary classroom le Barbara O’Toole agus Richeal Ní Thiarnaigh.

Meán Fómhair 2021. Tús maith: Planning for a great year of teaching Irish. Donegal Education Centre.

Márta 2020.Scéalta den scoth. Ag cothú fonn léitheoireachta. Literacy Association of Ireland.

Eanáir 2020.Ag labhairt, ag léamh is ag spraoi as Gaeilge 1. Tralee Education Centre/Marino Institute of Education.

Eanáir 2020.Ag labhairt, ag léamh is ag spraoi as Gaeilge 2. Tralee Education Centre/Marino Institute ofEducation.

 

Translation

 

Larkin, T., Morris, L., O'Caoimh, C., Muzanenhamo, P., Wilson, B. and O'Toole, B. (2021). Just connections, just trade: A teaching resource about Africa [Naisc Chóra, Trádáil Chóir: Acmhainn Teagaisc Faoin Afraic]. (C. M. Dunne Aist.) Institiúid Oideachais Marino agus Proudly Made in Africa.

Thomas, E. M., Siôn, C. G., Jones. B., Dafydd, M., Lloyd-Williams, S. W., Tomos, Rh. Lowri Jones, L. M., Jones, D., Maelor, G., Evans, Rh. a Caulfield, G. (2022). Translanguaging: A quick reference guide for educators. [Trasteangú: Treoir mhearthagartha d’oideoirí]. (C. M. Dunne. Aist.). Aberystwyth University and BangorUniversity. 

 

Other outputs

 

2022: Is trua nach bhfuil tú anseo, úrscéal do fhoghlaimeoirí fásta, LeabhairCOMHAR

2022:An Dara Rogha, úrscéal do dhéagóirí, LeabhairCOMHAR

2021:Eagarthóir Gaeilge, Mind Yourself, treoirleabhar léitheoireachta faoin bhfolláine, Leabhair Pháistí Éireann

2021:Eagarthóir Gaeilge, Good Reads before Good Nights, treoirleabhar léitheoireachta Leabhair Pháistí Éireann

2021: Eagarthóir Gaeilge, Free to Be Me, treoirleabhar léitheoireachta chun an ionchuimsitheacht agus éagsúlacht a chur chun cinn, Leabhair Pháistí Éireann

2018: Eagarthóir Gaeilge, Bold Girls, Leabhair Pháistí Éireann

2015 – 2022: Eagarthóir Gaeilge, Rogha Leabhar, Leabhair Pháistí Éireann

Research/Professional Interests

Teagasc ionchuimsitheach na Gaeilge; Litríocht na n-óg; Litearthacht agus léitheoireacht na Gaeilge; Foghlaim chomhtháite ábhar agus teanga; An tsochtheangeolaíocht; Stair mhúineadh na Gaeilge.

Taighde Reatha

Sa bhliain 2021 bhronn an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta maoiniú orm agus ar an Dr Sylvaine Ní Aogáin chun taighde a dhéanamh ar Theagasc ionchuimsitheach teanga (an Dearadh Uilíoch agus Múineadh na Gaeilge). Mar chuid den tionscadal seo, tá anailís stairiúil á déanamh agam ar shamplaí den teagasc ionchuimsitheach sa Ghaeilge. Chomh maith leis sin, tá sonraí eimpíreacha á mbailiú maidir dea-chleachtas reatha.

Tá mé i mo chomheagarthóir ar chnuasach aistí darbh ainm Irish in Outlook. One Hundred Years of Irish Education a fhoilseoidh Peter Lang i 2023. Beidh alt ó mo pheann ann, freisin.

Grants

2021: Maoiniú Taighde ón gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta chun iniúchadh a dhéanamh ar theagasc ionchuimsitheach teanga

2018: Maoiniú Taighde ón gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta chun iniúchadh a dhéanamh ar an bhfoghlaim chomhtháite ábhar agus teangacha, agus ar an drámaíocht a mhúineadh trí mheán na Gaeilge.

2015: Maoiniú Taighde ón gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta chun iniúchadh a dhéanamh ar chleachtais agus roghanna léitheoireachta an aosa óig

2013: Scéim na bhFéilte, Foras na Gaeilge chun an chomhdháil Mionteanga, Mórscéalta a chur ar siúl.

Awards

2019: Scéim Meantóireachta Fhoras na Gaeilge, maoiniú chun scríbhneoireacht chruthaitheach a dhéanamh faoi threoir mheantóra

2014:  Scoláireacht Fulbright chun Gaeilge a mhúineadh in Ollscoil Notre Dame.

Membership

2022-2023: Uachtarán ar an Literacy Association of Ireland

2020-2022: Cisteoir ar an Literacy Association of Ireland

2018-2023: Rúnaí Ballraíochta ar Chumann Merriman