Our website uses cookies to offer you a better browsing experience, analyse site traffic, personalise content, and serve targeted advertisements. Please visit our Cookie Policy page for more information about cookies and how we use them

ga - Maire Whelton

Mwhelton

Contact

Rannog/Section

Rannóg na Gaeilge

Qualifications

PhD; MA (taighde); ATO; BATh.

Teaching

Gaeilge (An Ghaeilge Scríofa; An Ghaeilge Labhartha; An Fhilíocht Chomhaimseartha; An Prós Comhaimseartha; Litríocht do Pháistí).
Cumarsáid sa Ghaeilge don Scoil agus don Phobal
Oideachas Trí Mheán na Gaeilge

Research / Professional Interests

Aeistéitic na Filíochta
Cúrsaí Eitice agus an Litríocht
An Bíobla do Pháistí
Úrscéalta don Fhoghlaimeoir
Áiseanna Teagaisc i nGaeilge d’Oideachas Sóisialta Imshaoil agus Eolaíochta
An Liotúirge i nGaeilge
Teagasc, Foghlaim agus Measúnú na Gaeilge
Cathaoirleach ar Choiste Comhairleach na nEaspag Caitliceach um an Liotúirge i nGaeilge
Ball de Choiste Stiúrtha Náisiúnta an Scrúdú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge.

Publications

BOOKS/LEABHAIR:
2013 Nuair a Stadann an Ceol: Úrscéal don Fhoghlaimeoir Fásta, LeabhairCOMHAR, Baile Átha Cliath, 2013.

2009 Sruth na Maoile: Ábhar Tacaíochta d’Oiriúnú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge, comhúdar le hAodán Mac Suibhne, I.O.M., Baile Átha Cliath, 2009.

2008 Teagmháil agus Tnúthán: Staidéar ar an Apastróf i bhFilíocht na Nua-Ghaeilge, An Sagart, An Daingean, 2008.

2008 Í a Labhairt: Cúrsa Gaeilge Idirmheánach do Mhúinteoirí Bunscoile, comhúdar le hAodán Mac Suibhne, I.O.M., Baile Átha Cliath, 2008.

2006 Cóir Ghaoithe: Cúrsa Ullmhúcháin Don Scrúdú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge, comhúdar le hAodán Mac Suibhne, I.O.M., Baile Átha Cliath, 2006.

EDITING/EAGARTHÓIREACHT:
2012- Cathaoirleach ar choiste comhairleach eagarthóireachta Gnás Rómhánach an Phósta (aistriúchán nua Gaeilge) agus Gnás Rómhánach an Chóineartaithe (aistriúchán nua Gaeilge), obair idir lámha.

2008-2011 Ball de choiste comhairleach eagarthóireachta An Leabhar Aifrinn Rómhánach (aistriúchán nua Gaeilge), le foilsiú go luath.

ARTICLES IN PEER REVIEWED/ACADEMIC PUBLICATIONS/ AILT I bhFOILSEACHÁIN PHIARMHEASÚNAITHE/ ACADÚLA:
2014 ‘The Pearl of the Kingdom (Ó Corráin)’, Léirmheas, le foilsiú in Studia Hibernica 40.

2014 ‘An Ginmhilleadh agus Foirm an Réalachais i nGearrscéal le Seán Mac Mathúna’ le foilsiú in Bliainiris 11, 2014.

2014 ‘Dea-Scéala nó Scéal Deas? Cás-Staidéar ar an Dílseacht do na “Bunscéalta” i Leagan Gaeilge den Bhíobla do pháistí’, le foilsiú in Thar an Tairseach: Aistí ar Litríocht agus ar Chultúr na nÓg, LeabhairCOMHAR, Baile Átha Cliath, 2014.

2014 ‘Áille na hÍobartha: Léirmheas ar Áille na hÁille (de Paor)’, Comhar, Bealtaine 2014, 27-28.

2013 ‘Irish Bardic Poetry and Rhetorical Reality (O Riordan)’, Léirmheas, Studia Hibernica 38, 2012, 256-259.

2011 ‘Nature as Listener and Consoler in Post-Classical Irish Poetry’, Studia Hibernica 37, 2011, 121-132.

2008 ‘An Apastróf agus Filíocht na Scol’, Bliainiris 8, 2008, 42- 58. Foilsíodh leagan luath den alt sa bhliain 2003: ‘Teoiric na hApastróife agus Filíocht na mBard,’ in NUI Maynooth Research Record, 2003 211-217.

1999 ‘Ó Bruadair agus Tábhacht na Peirspictíochta sa Léirmheastóireacht,’ in Ó Cearúil, M., (eag.), An Aimsir Óg, 1999, 221-234.

OTHER ARTICLES/ AILT EILE:
2014 ‘Pietà’, duais-dán, foilsithe ag: www.into.ie/ROI/NewsEvents/.../Pieta_MarieWhelton_IrishWinner.pdf.

2012 ‘Lá na bPáistí: An Teagasc agus an Fhoghlaim i Seanfhocail na Gaeilge’, InTouch, Mí na Nollag, 2012, lgh 58-59. Ar fáil ag: www.into.ie/ROI/Publications/InTouch/2012/December2012/InTouchDec2012.pdf.

2011 ‘Fulfilling Irish Language Requirement - An Cháilíocht sa Ghaeilge’, comhúdar le hAodán Mac Suibhne agus Peadar Mac Giolla Bhríghde, InTouch, Meán Fómhair, 2011, lgh 38-39. Ar fáil ag: http://www.ilrweb.ie.

2011 ‘Forbairt Shóisialta agus Phearsanta an Pháiste: Téama i Leabhair Ghaeilge Nua-fhoilsithe do Pháistí’, InTouch, Meitheamh, 2011, lgh 58-59. Ar fáil ag: http://www.into.ie/ROI/Publications/InTouch/2011/June2011/InTouchJune11.pdf.

2010 ‘Oiriúnú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge’, comhúdar le hAodán Mac Suibhne agus Peadar Mac Giolla Bhríghde, InTouch, Eanáir/Feabhra, 2010, lgh 26-27. Ar fáil ag: http://www.ilrweb.ie.

2008 ‘An Scrúdú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge’, comhúdar le hAodán Mac Suibhne agus Peadar Mac Giolla Bhríghde, InTouch, Meán Fómhair, 2008, lgh 32-33. Ar fáil ag: http://www.ilrweb.ie.

2011-2014 Aistriúcháin Ghaeilge Mhíosúla do shraitheanna d’ailt le Paddy Madden ‘SESE Tips’; ‘Zoom in on...’; ‘Hands-On the School Garden’ agus ‘School Gardening Notes’, InTouch 2011-2014. Ar fáil ag: http://www.schoolearthed.ie/intouch-pdfs.html.

RECORDINDS/TAIFIDÍ FUAIME:
Cainteoir:Sruth na Maoile: Ábhar Tacaíochta d’Oiriúnú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge, Baile Átha Cliath, 2009.

Cainteoir: Í a Labhairt: Cúrsa Gaeilge Idirmheánach do Mhúinteoirí Bunscoile, Baile Átha Cliath, 2008.

Cainteoir: Cóir Ghaoithe: Cúrsa Ullmhúcháin don Scrúdú i Labhairt na Gaeilge, Baile Átha Cliath, 2006.

Scríbhneoir Scripte (comhráite), foilsithe ar http://www.ilrweb.ie: S.C.G./O.C.G.(Triail Chluastuisceana): Earrach 2006, Fómhar 2006, Earrach 2007, Fómhar 2007, Earrach 2008, Fómhar 2008, Earrach 2009, Fómhar 2009; Earrach 2010, Fómhar 2010; Earrach 2011, Fómhar 2011, Earrach 2012, Fómhar 2012, Earrach 2013, Fómhar 2013, Earrach 2014, Fómhar 2014.

CONFERENCES AND INVITED TALKS/COMHDHÁLACHA AGUS CAINTEANNA POIBLÍ:
2014 ‘Gnéithe den Bhíobla do Pháistí’, Cumann na Sagart: Tionól 2014, Aoi-Léacht, Coláiste na Naomh Uile, Baile Átha Cliath, 15 Meán Fómhair, 2014.

2014 ‘Áiseanna d’Oideachas Sóisialta Imshaoil agus Eolaíochta’, Cur i láthair ag Lá Inseribhíse do Mhúinteoirí ar Chúrsaí Gaeltachta, Óstán Radisson, Bóthar Loch an tSáile, Gaillimh, 1 Márta, 2014.

2013 ‘Dea-Scéala nó Scéalta Deasa? Dílseacht do na “bunscéalta” i leaganacha Gaeilge den Bhíobla do pháistí’, An Tríú Comhdháil ar Litríocht na nÓg, Institiúid Oideachais Marino, Meán Fómhair, 2013.

2012 ‘Filíocht na mBard agus Ceist na hAeistéitice’, Seimineáir Thaighde Roinn na Gaeilge 2012-2013, Coláiste Phádraig, Droim Conrach, Aoi-Léacht, 17 Deireadh Fómhair, 2012.

2011 ‘An Ginmhilleadh agus Foirm an Réalachais i nGearrscéal le Seán Mac Mathúna’, Comhdháil Idirnáisiúnta Sa Léann Ceilteach XIV, Ollscoil na hÉireann Má Nuad, Lúnasa, 2011.

2011 ‘An Nádúr mar Éisteoir agus mar Shólásaí i bhFilíocht Iarchlasaiceach na Gaeilge’. Aoi-Léacht mar chuid den tsraith Léann na hÉigse: Seimineáir ar an Litríocht, Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, Aoichainteoir, 25 Feabhra, 2011.

2010 Sraith d’ocht léacht: ‘An Léirmheastóireacht Aeistéitiúil agus Filíocht na Gaeilge’, Aoi-Léachtaí, Coláiste Phádraig, Droim Conrach, Earrach, 2010.

2004 ‘Aodh Mac Aingil: Diagaire agus File’, Cumann na Sagart: Tionól 2004, Cnoc Mhuire. Aoi-Léacht, Aibreán 2004.

2003 ‘Teoiric na hApastróife agus Filíocht na mBard’, Comhdháil 2003: Litríocht agus Cultúr na Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, 2003.

Biography

As Iarthar Chorcaí ó dhúchas. D’fhreastail ar Scoil Mhuire, Barra Rua agus ar Mheánscoil an Chroí Rónaofa, Cloch na Caoilte. Fuair a cuid ollscolaíochta ag Ollscoil na hÉireann Má Nuad, áit ar chaith ceithre bliana ag teagasc go páirt-aimseartha. Ceithre bliana ag múineadh i Scoil Mhuire Longfort. Gaeilge agus Reiligiún á múineadh, ag gach leibhéal meánscoile. Spéis sa cheol agus sa bhádóireacht.

Awards

2014 Éigse Éireann agus Cumann Múinteoirí Éireann - Duais Filíochta i gcuimhne ar Seamus Heaney (Catagóir: Gaeilge).

2013 Comórtais Liteartha an Oireachtais: Duais Liteartha (Catagóir: Úrscéal don Fhoghlaimeoir Fásta).

2001 An Chomhairle Um Thaighde sna Dána agus sna hEolaíochtaí Sóisialta (IRCHSS): Scoláireacht Dochtúireachta de chuid Rialtas na hÉireann.

1996 Ollscoil na hÉireann Má Nuad: Scoláireacht Taighde agus Teagaisc.

1995 Coláiste Phádraig, An Coláiste Pontaifiúil, Maigh Nuad: Duais B.A.Th. as an gcéad áit i rang na céime a bhaint amach.