We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

Baitsiléir san Oideachas (B.Oid.)

Cóid CAO: CM001/CM002

Céard é an Baitisléir san Oideachas?

Ceann de na gairmeacha as a mbaineann tú an méid is mó taitnimh agus tairbhe ná nuair a bhíonn tú ag cabhrú leis an aos óg foghlaim. Tríd an gcúrsa Baitsiléara san Oideachas a roghnú, tá tú ag tosú amach ar chúrsa ceithre bliana ina n-ullmhófar thú le hobair a dhéanamh i mbunscoileanna na hÉireann. Gheobhaidh tú amach faoi na bealaí a bhfoghlaimíonn páistí conas léamh, scríobh, comhaireamh agus áireamh; foghlaimeoidh tú conas na healaíona a chur ar shúile na bpáistí, mar aon leis an draíocht agus na mistéir mórthimpeall orthu, agus na bealaí chun fás agus forbairt ar bhealach sláintiúil.

Céard air a ndéanfaidh mé staidéar?

Le linn na gceithre bliana den chúrsa, foghlaimeoidh tú conas páistí idir 4 agus 12 bliana a mhúineadh. Sna modúil bhonnstaidéir, foghlaimeoidh tú conas a fhoghlaimíonn páistí, na toscaí a imríonn tionchar ar a bhfoghlaim agus an chaoi ar tháinig athrú ar ár dtuiscint air sin seo thar am. Faigh eolas breise ar na hábhair churaclaim agus foghlaim modhanna beachta maidir le hábhair uile na bunscoile a mhúineadh. Faigh taithí ar na dúshláin agus an sásamh a bhaineann leis an múinteoireacht tríd an socrúchán a dhéanamh i dtimpeallacht thacúil.

Beidh deis agat staidéar a dhéanamh chun teastas san Oideachas Reiligiúnach Caitliceach a bhaint a amach le tú a ullmhú múineadh i scoileanna faoi phatrúnacht na hEaglaise Caitlicí. Ta deis ann chomh maith staidéar a dhéanamh chun teastas a fháil sna Curaclaim Ilchreidmheacha agus Eitice i gComhthéacsanna Scoileanna Éagsúla.

Socrúchán Scoile

I gcaitheamh na gceithre bliana den chlar B.Oid., beidh réimse de thaithí socrúcháin agat. Beidh deiseanna agat socrúcháin a dhéanamh i scoileanna uirbeacha agus tuaithe, scoileanna aonghnéis agus scoileanna comhoideachais, suíomhanna ilghrádacha agus aonghrádacha, scoileanna le stádas faoi mhíbhuntáiste agus Gaelscoileanna nó Scoileanna Gaeltachta. Tabharfaidh tú faoi shocrúchán Oideachais Speisialta sa dara bliain den chlár freisin. Tugann sé seo seans duit taithí a fhail ar shaol na scoile i gcomhthéacsanna éagsúla.

 

An Ghaeltacht

Mar chuid den chlár B.Oid., ní mór duit am a chaitheamh, de ghnáth dhá choicís, sa Ghaeltacht chun eolas níos fearr a fháil ar an nGaeilge agus ar an gcultúr Gaelach. Íocann mic léinn an táille seo caoldíreach leis an gColáiste Gaeltachta.

 

Céard iad na roghanna gairmiúla atá ar fáil dom?

Faigheann formhór na gcéimithe ón gclár B.Oid. post mar bhunmhúinteoirí i bPoblacht na hÉireann. Imíonn roinnt díobh thar lear le Béarla a mhúineadh mar theanga bhreise nó le múineadh i mbunscoil in áit eile. Ó am go chéile, oibríonn céimithe i réimsí nach mbaineann le cúrsaí oideachais, mar shampla sna meáin nó déanann siad taighde.

 

Céard iad na roghanna eile atá ar fáil dom?

Tar éis tamaill, tugann roinnt céimithe faoi staidear breise ag leibhéal dioplóma, máistreachta nó dochtúireachta. Leis an gcáilíocht bhreise seo, tá féidearthachtaí garimiúla eile ann a bheith i do cheannaire curaclaim i scoil, i do phríomhoide, i d’oideachasóir múinteoirí, i do shíceolaí oideachais nó i do chigire leis an Roinn Oideachais agus Scileanna.

 

LIOSTA NA MODÚL

Bliain 1 Bliain 2 Bliain 3

Bliain 4Socrúchán Scoile agus Léann an tSocrúcháin ScoileMeánranganna                Ranganna SinsearachaOideachas Luath-ÓigeAn Tionscadal Taighde


BonnstaidéarTuiscintí Fealsúnacha agus Stairiúla ar an Oideachas 1

Léann na Teanga

Oideachas Luath-Óige

Tuiscintí Fealsúnacha agus Stairiúla ar an Oideachas 2

An tSíceolaíocht san Oideachas

Socheolaíocht/ Síceolaíocht san Oideachas

Curaclam agus Measúnú/ Socheolaíocht

Oideachas Uileghabhálach/ Síceolaíocht/ Oideachas Luath-Óige 

Oideachas Uileghabhálach

Léann Litríocht na nÓg


Léann an Churaclaim/ Modheolaíocht


Múineadh an Bhéarla/Múineadh na Gaeilge

Múineadh an Bhéarla/Múineadh na Gaeilge

Múineadh an Bhéarla/Múineadh na Gaeilge

Múineadh an Bhéarla/Múineadh na Gaeilge
Múineadh na Matamaitice/ Oideachas Sóisialta Imshaoil agus Eolaíochta (OSIE) 

Corpoideachas

Corpoideachas

Múineadh na Matamaitice

Corpoideachas

Oideachas Sóisialta Pearsanta agus Sláinte (OSPS)

Oideachas Sóisialta Pearsanta agus Sláinte (OSPS)

Oideachas Sóisialta Imshaoil agus Eolaíochta (OSIE)

Oideachas Sóisialta Pearsanta agus Sláinte (OSPS)Oideachas Sóisialta Imshaoil agus Eolaíochta (OSIE) / Múineadh na MatamaiticeOideachas Sóisialta Imshaoil agus Eolaíochta (OSIE) / Múineadh na Matamaitice

Oideachas na nEalaíon (Ceol)

Oideachas na nEalaíon (Na hAmhracealaíona)

Oideachas na nEalaíon (Drámaíocht)

Oideachas na nEalaíon (Drámaíocht)

Oideachas Reiligiúnach

Léann Gairmiúil/ Cleachtas Múinteoireachta

Teagasc & Foghlaim 1 (Garchleachtas)

Teicneolaíochtaí Cruthaitheacha

Teagasc & Foghlaim

Cumarsáid, Eagrúchán agus Bainisteoireacht an tSeomra Ranga

Comhtháthú, Samhlaíocht agus Nuálaíocht an Churaclaim

Cumas Cumarsáideach sa Ghaeilge agus sa Bhéarla don Scoil agus do Phobal na ScoileAn Múinteoir mar dhuine den lucht gairmiúil eolasach (Matamaitic)

Eolas an Ábhair/ Speisialachas maidir le Cumas in Eolas Ábhair

Teanga, Litearthacht agus Litríocht an Bhéarla/ na Gaeilge           Teanga, Litearthacht agus Litríocht an Bhéarla/ na Gaeilge                           Matamaitic        

Speisialachas Taighde agus Miontráchtas

Eolas ginearálta

Cóid CAO: cm001/cm002

Fad an Chúrsa: 4 bliana lánaimseartha

Leibhéal Gradaim: 8 de réir an Chreata Náisiúnta Cáillíochtaí

An Córas Eorpach Aistrithe Creidiúna (ECTS): 240 creidmheas

Foras cáiliúcháin: Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

 

Íosriachtanais Iontrála

Líon na n-ábhar Ardteistiméireachta: 6

Íosmhéid ábhair ardleibhéil: 3

Íosmhéid ábhair ghnáthleibhéil: 3

Íosghráid:  Matamaitic gnáthleibhéal D3

Béarla – gnáthleibhéal C3, Gaeilge– ardleibhéal C3